مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

ارسال های اخیر

 • طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 

  محمدیان, مهسا؛ کوشکی جهرمی, علیرضا؛ فقیهی, ابوالحسن؛ بامنی مقدم, محمد (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  زمینه و هدف:توسعه صلاحیت حرفه‌ای به جهت انجام وظایف کلیدی، توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر طراحی الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات ...

 • الگوی تسهیل یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی 

  اکبری, فاطمه؛ تیمورنژاد, کاوه؛ خیراندیش, مهدی (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  زمینه و هدف: در عصر جوامع بهبود عملکرد سازمان‌ها نیازمند برخورداری از کارکنانی توانمند است. وجود برنامه‌های جانشین‌پروری باعث اطمینان از وجود سرمایه‌های انسانی مورد نیاز خواهد شد. یادگیری موثر نقش مهمی در اجرای برنامه‌های ...

 • تجزیه و تحلیل ساختار درآمد های فرودگاه ها و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی 

  ساکی, ناصر؛ حیدرپور, فرزانه؛ خسروی پور, نگار (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ...

 • ارائه الگوی اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی 

  احمدزاده فرد, محمدحسن؛ قاضی نوری, سید سپهر؛ سرآبادانی, ابوالقاسم؛ پرتوی, محمد تقی (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  زمینه و هدف: محدودیت منابع و وجود فرصت‌های متعدد نوآوری، ضرورت توجه بیش‌ازپیش به اولویت‌گذاری هوشمندانه در حوزه علم، فناوری و نوآوری را نشان می‌دهد. هدف تحقیق جاری، ارائه یک سازوکار برای اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی توسط ...

 • پیشایندهای رفتار نوآورانه کارکنان؛ با تاکید بر نقش کار معنادار، کامیابی در محیط کار و خود رهبری کارکنان 

  دهقانی زاده, مرضیه؛ احمدی, فائزه (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  زمینه و هدف: طبق مطالعات دانشمندان، رفتار نوآورانه کارکنان می‌تواند، منبع مزیت رقابتی برای سازمان باشد، لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشایندهای رفتار نوآورانه کارکنان؛ با تاکید بر نقش کار معنادار، کامیابی در محیط کار و خود ...

 • تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری سازمانی و آمادگی عملکردی 

  عظیمی, حسین؛ پیرایش, رضا؛ کرمی, فاطمه (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2024-03-20)
  زمینه و هدف: رهبران تحول‌گرا با توسل به نوآوری سازمانی و آمادگی عملکردی، تاثیر بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان‌ها دارند. برای درک این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری ...

 • طراحی مدل سنجش انسجام و ارزیابی خط‌مشی در حوزه روابط کار 

  ایروانی, مهناز؛ آزاده دل, محمدرضا؛ رنجی جعفرودی, نیما؛ ایزدپناه, نوروز (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2019-08-23)
  چکیده زمینه و هدف: خط‌مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد متمرکز است و انسجام آن موضوعی بسیار مهم و تعیین کننده برای تحقق اهداف سازمانی، بخشی، فرابخشی و ملی است. این مهم برای جامعه‌ای فراگیر در حوزه روابط ...

 • طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی 

  اسکندری اوردکلو, فرانک؛ داداش کریمی, یحیی؛ نژاد ایرانی, فرهاد (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-03-21)
  زمینه و هدف: یکی از استراتژی‌های کلیدی سازمان‌ها در جهت رشد و تعالی مبتنی بر توسعه پایدار استقرار نظام مدیریت منابع انسانی سبز است. از این رو هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی ...

 • مدل‌سازی نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد ارتقای نوآوری سازمانی 

  اسکندری اردکلو, فرانک؛ داداش کریمی, یحیی؛ نژاد ایرانی, فرهاد (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2022-10-23)
  زمینه و هدف: نوآوری به عنوان نوعی مزیت رقابتی راهبردی برای رشد و تعالی سازمانی مطرح شده است. توسعه مدیریت منابع انسانی سبز یکی از استراتژی‌های سازمان‌ها جهت رشد و تعالی است. از این رو، در این پژوهش به مدل‌سازی نظام مدیریت ...

 • الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران 

  خلیلی, یاسمن؛ صفاری, حمید رضا؛ افشاری, حمیدرضا (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2022-06-22)
  زمینه و هدف: انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و دارای توانمندی‌های لازم و ضروری از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل در فرایند مدیریت بحران است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به شناسایی الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران ...

 • استقرار سازمان توانمند؛ رویکردی استراتژیک به افزایش توان رقابتی سازمان 

  باقریان, اتابک؛ بیک زاد, جعفر؛ رمضانی, مجتبی؛ عماری, حسین (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2022-03-21)
  زمینه و هدف: امروزه، تلاش سازمان‌ها در مسیر سبقت از رقبا در جهان در حال تغییر است. سازمان‌های توانمند، منعطف بوده و نسبت به فرصت‌ها و تهدیدات محیطی پاسخ می‌دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل استقرار سازمان ...

 • مدل‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید 

  یونسی, احسان؛ فخیمی آذر, سیروس؛ محمودزاده, مرتضی؛ نژاد حاجی علی ایرانی, فرهاد؛ بوداقی خواجه نوبر, حسین (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: تحقق مسئولیت اجتماعی با عنایت به نقش ارزش ویژه برند در صنعت رقابتی خودروسازی عاملی کلیدی برای بقای شرکت‌های فعال در این صنعت است. از‌ این رو، در این پژوهش به مدل‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر ...

 • تاثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک و رهبری دیجیتال بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی با نقش میانجی جهت‌گیری کارآفرینی دیجیتال 

  زارع, رقیه؛ پاشازاده, یوسف (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: ظهور فناوری­های نوین در عصر دیجیتال، سبب دگرگونی در فضای کسب­وکارهای امروزی شده و فرصتی برای نوآوری در سازمان‌ها به ارمغان آورده است. از این رو سازمان­ها برای حفظ بقای خود ملزم به همگام شدن با این تغییرات ...

 • شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهبردهای مؤثر بر نقشه راه مراکز پژوهشی لجستیک دفاعی 

  غفوری, داود؛ غلامی, محمود (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: نقشه‌راه یا ره‌نگاشت، مبین نحوه چیدمان مسیرها و جادههای موجود و یا ممکن در یک موقعیت جغرافیایی خاص است. نقشه‌راه راهبردی، یک وسیله بصری از کارهایی است که نیاز است سازمان برای موفقیت در دستیابی به اهداف بلند‌مدت ...

 • گونه شناسی سازه های مدلسازی بوم سازگان نوآوری : یک مرور نظاممند 

  رحیمی, سعید؛ شایان, علی؛ قاضی نوری, سید سپهر؛ ناظمی, امیر (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: در ادبیات پژوهش مدل‌ها و چارچوب‌های متنوعی برای مدلسازی بوم سازگان نوآوری طرح شده است. با این حال، علیرغم همپوشانی برخی مولفه‌ها، هر یک فاقد برخی مولفه‌های مطرح در دیگری است و این خود می تواند شیء مرزی بودن ...

 • نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی: نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای سبز ضمنی مشتریان 

  فاضل, امیر؛ کرمشاهی, بهنام؛ هرندی, آزین (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف:امروزه با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، نوآوری فرآیند سبز جهت بهبود عملکرد مالی شرکت ها به عنوان راهبردی حیاتی شناخته شده است. با این وجود هنوز مشخص نیست که شرکت ها چگونه می توانند به طور موثر از منابع در سطوح ...

 • واکاوی کلان‌روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه‌های دفاعی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری) 

  مروی نام, محمدرضا؛ فرهادی, علی؛ تنهایی, علیرضا؛ مهری, داریوش (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: هدف اصلی این تحقیق واکاوی کلان‌روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه‌های دفاعی و تبیین پیامدهای آن می‌باشد.روش‌شناسی: نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جزء پژوهش های اکتشافی است که در ...

 • واکاوی نوآوری‌های سازمانی شهید ستاری در نیروی هوایی: رویکرد تحلیل مضمون 

  عسگری, ناصر؛ جهانفر, رضا (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-12-22)
  زمینه و هدف: یکی از پیش‌نیازهای نوآوری سازمانی به‌عنوان مزیتی برتر ساز وجود رهبر نوآور و حامی نوآوری است. این پژوهش، نوآوری‌های سازمانی شهید منصور ستاری در نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا. را بازشناسی و طبقه‌بندی کرده است.روش‌شناسی: ...

 • طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری 

  نوروزیان, آزاده؛ امیرکبیری, علیرضا؛ حق شناس, فریده (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2023-09-23)
  چکیدهزمینه و هدف: پژوهش حاضر با درک نقش کلیدی کارکنان شایسته، بااستعداد و توانمند در موفقیت سازمان‌ها، به شناسایی ابعاد مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌پردازد.روش‌شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به ...

 • راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی 

  خداویردی‌زاده, قادر؛ بیک زاد, جعفر؛ عماری, حسین؛ بیگ زاده, یوسف (دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت, 2022-12-22)
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نوآوری و خلاقیت در موفقیت سازمان‌ها در محیط متغیر و پویای کنونی سازمان‌ها، در پژوهش حاضر به شناسایی راهبردهایی برای سازمان سالم  در جهت ارتقای نوآوری سازمانی در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ...

View more