مرور بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 680798

  نام پدیدآور
  "A. Myller" Mathematical Seminar, "A. I. Cuza" University, 700506 Iasi, Romania. [1]
  "Al.I. Cuza" University, Faculty of Mathematics, Bd. Carol I, No.11, Iasi, 700506, Romania [1]
  # 305, Second Floor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran [1]
  'هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی (شهید مطهری)، دانشگاه فردوسی مشهد [1]
  'گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه [1]
  'گروه آب و خاک، انشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران [1]
  'گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، شهر سنندج، کشور ایران. [1]
  'گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی [1]
  'گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران [1]
  'گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل،زابل [1]
  'گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران [1]
  'گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران [1]
  'گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران [1]
  'گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران [1]
  'گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز [1]
  'گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران [1]
  'گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران [1]
  'گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل [1]
  'گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران [1]
  'گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد [1]