دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی 

  زارعی توپخانه, محمد؛ زهیری هاشم آبادی, علی؛ مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی صورت پذیرفته است. حجم نمونه مورد پژوهش 295 نفر از دانشآموزان دختر و پسر (170 دختر و 125 پسر) دبیرستانهای شهرستان بهارستان است ...

 • تبیین عوامل شکل گیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی 

  آقاجانی کوپایی, محمدصادق؛ احمدی, محمدرضا؛ نارویی, رحیم (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  هدف از این پژوهش، کشف عوامل شکلگیری و تحول دلبستگی در کودک بر اساس منابع اسلامی است. بدین منظور به روش توصیفی- تحلیلی به منابع دست اول به کمک نرمافزارهای معتبر و مطالعه تربیتی برخی منابع اسلامی مراجعه شد و آموزههای اسلام ...

 • ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی 

  هوشیاری, جعفر؛ مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  تاریخچه بحث در مورد مادر به آغاز زندگی بشر برمی گردد و از ابتدای خلقت بشر، مادر و نقش او مورد توجه بوده است. در تاریخ اسلام، معصومان؟ع؟ اولین افرادی بوده اند که دقیق و موشکافانه به اهمیت جایگاه و نقش مادر پرداخته اند. پژوهش ...

 • بررسی رابطه و مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم 

  اکرم صدیقی؛ محبی, سیامک (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  اعتقادات و باورهای مذهبی از عوامل مهم رضایت و سازگاری زناشویی است. مذهب از مؤثرترین تکیهگاههای روانی است که به زندگی معنا میبخشد و با فراهمساختن تکیه گاه تبیینی، فرد را از تعلیق و بیمعنایی نجات دهد. هدف این پژوهش بررسی ...

 • بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روانشناختی زنان 

  کلانتری, مهرداد؛ جوادزاده, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال92 است. بدین منظور از میان مراکز مشاوره شهرستان اصفهان چهار مرکز به صورت ...

 • رابطه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی در بین زنان مجرد و متأهل شهرقم 

  ابراهیمی, فاطمه؛ میرزاحسینی, حسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی در دو گروه زنان مجرد و متأهل انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و ابزار پژوهش، پرسشنامههای جهتگیری مذهبی آلپورت و فگین و پرسشنامه رضایت از زندگی(SWLS) ...