مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی

ارسال های اخیر

 • طرح بهینه در سانسور هیبرید نوع دوم از توزیع پارتو بر اساس معیار تابع هزینه 

  بصیری, الهام؛ غفوری, سمیه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  سانسور هیبرید ترکیبی از دو سانسور نوع اول و دوم است که خود بر حسب تعیین معیار پایان دادن به آزمایش به دو سانسور هیبرید نوع اول و دوم تقسیم می­‌شود. در این مقاله با در نظر گرفتن طرح سانسور هیبرید نوع دوم از توزیع پارتو، به ...

 • رهیافت محاسباتی برای کنترل بهینه تقریبی معادلات انتگرالی ولترا 

  هاشمی برزآبادی, اکبر (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در این مقاله روشی برای یافتن جوابهای تقریبی مسایل کنتر بهینه حاکم بر معادلات انتگرالی ولترای غیر خطی ارایه شده است. ابتدا با در نظر گرفتن قالبی از گسسته سازی، مساله به شکل یک مساله شبه تخصیص در نظر گرفته شده و سپس یک روش ...

 • بررسی نسبت رشد جوامع ژنتیکی با استفاده از یک روش جدید بدون شبکه بندی 

  بهمنی, عرفان؛ شکری, علی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در چند دهه‌ی اخیر، روش‌های عددی بسیاری برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی ابداع و معرفی شده‌اند. بسیاری از این روش‌ها بر پایه و اساس شبکه‌بندی دامنه مسئله بوده و از این رو دارای محدودیت‌هایی برای حل مسائل با دامنه پیچیده هستند. ...

 • بررسی مدول‌های درونریخت کوچک، همریخت کوچک و همریخت اساسی 

  آل هفت تن, علی رضا؛ عصاری, امیر؛ کثیری, حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  ‏در این مقاله با استفاده از ابزار درونریختی و همریختی که در نظریه‌ی مدول‌ها به عنوان وسیله‌ای مهم برای انتقال برخی خواص جبری‏ شناخته می‌شود‏، سه مفهوم مدول درونریخت کوچک‏، همریخت کوچک و همریخت اساسی را معرفی کرده ومورد ...

 • ساخت یک ماتریس با مقادیر ریتز معلوم از مرتبه کوچکتر یا مساوی سه 

  نظری, علی‌محمد؛ نظامی, عطیه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  مقادیر ریتز یک ماتریس‏‏، مجموعه کلیه مقادیر ویژه زیرماتریس‌های اصلی پیش‌روی آن است. در این مقاله با فرض معلوم بودن مجموعه مقادیر ریتز از بعد حداکثر سه، ما یک ماتریس می‌یابیم به‌گونه‌ای که مجموعه معلوم، مجموعه مقادیر ریتز ...

 • مدل کنترل بهینه رشد سلول های بنیادی و غیر بنیادی سرطانی برای تجویز داروی دوکسوروبیسین 

  فخارزاده جهرمی, علیرضا؛ بهمنی بهلولی, فاطمه؛ طالعی, آمنه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  سلول های تمامی بافت های بدن مدام در حال رشد و تقسیم شدن به سلول های جدید هستند. از تکثیرغیرطبیعی و خارج از کنترل سلولی بافت های بدن، بیماری سرطان شکل می گیرد. در کلیه ی بافت های بدن،نوعی سلول به نام سلول بنیادی یافت می شود ...

 • ماتریس های زیرتصادفی سطری تعمیم یافته و مهتری 

  محمدحسنی, احمد؛ سیاری, یامین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  ماتریس مربعی و حقیقی ‎$A$‎ یک ماتریس زیر تصادفی سطری تعمیم یافته است هرگاه مجموع قدرمطلق درایه های هر سطر آن از یک بیشتر نباشد. برای دوبردار سطری ‎(ستونی) $x$‎ و ‎$y$‎، گوییم ‎$y$ $B$-‎مهتر راست ‎(چپ) $x$‎ است هرگاه ماتریس ...

 • نامساوی هرمیت - هادامارد برای توابع $(\alpha,m)$- محدب 

  اسدی, مهدی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در این مقاله بعد از معرفی خاصیت m −محدب توسط تادر به عنوان یک خاصیت میانی بین تحدب کلی وستاره شکل، نامساوی انتگرال هرمیت‐هادامارد را برای تابع (m, α) −محدب در قالب جدید بیان و ثابت می کنیم.نتایج قبلی در مورد نامساوی هرمیت ...

 • جبر باناخ$U(X)$ بر فضای صفر-بعدی $X$ 

  الفتی, علیرضا (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در این پژوهش، برای فضای صفر-بعدی $X$ زیر‌جبر باناخ $U(X)$ از $C^{*}(X,\mathbb{C})$ معرفی شده است. نشان داده شده است که $U(X)$ بستار یکنواخت زیر‌جبر‌های $C^{F}(X,\mathbb{C})$ و $C^{*}_{c}(X,\mathbb{C})$ در جبر باناخ ...

 • راهبردهای وزنی جدید برای نمونه گیری فضایی همبسته پواسون 

  فرخی نیا, هادی؛ چینی پرداز, رحیم؛ پرهام, غلامعلی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در نمونه گیری پواسون هر واحد مستقل از دیگر واحدها با احتمال شمول معین انتخاب میشود و اندازه ی نمونه( n(s متغیری تصادفی با نوسان زیاد است. همچنین اگر بین واحدهای جامعه همبستگی یا روندی وجود داشته باشد،کارایی برآورد پارامتر ...

 • قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی بدون سررسید تحت مدل پرش انتشار با رژیم سوئیچینگ 

  حیدری, ساغر؛ آذری, حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در این مقاله مساله قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی بدون سررسید با ویژگی مرزهای آزاد را به کمک رویکرد معادلات دیفرانسیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای توصیف دینامیک دارایی پایه‌ی این اختیارها، از مدل‌های پرش انتشار تحت رژیم ...

 • بررسی منازعات بین ایران و کشورهای همسایه با استفاده از بازی های دیفرانسیلی 

  لطفعلی قصاب, احسان؛ عبادیزاده, حجت الله؛ شرفی, جواد (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-12-22)
  در این مقاله قصد داریم تا با استفاده از بازی‌های دیفرانسیلی به مدل‌سازی روابط ایران با کشورهای همسایه بپردازیم. ‌باتوجه به‌ بحث ‌پیوستگی ‌زمان ‌در ‌دنیای ‌واقعی، ‌مدل ‌بازی ‌دیفرانسیلی، ‌به‌کار ‌گرفته ‌شده ‌است ‌تا به‌وسیله‌ ...

 • الگوریتمی برای محاسبه ی ایده آل های مرتب نقاط و کاربردهای آن در مدل های زیست شناسی 

  امینی خلف بادام, فرزانه؛ رحمنی, سجاد؛ بصیری, عبدالعلی؛ کروتزر, مارتین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  ایده آل نقاط، یکی از ابزار های مفید و کاربردی در مدل سازی و علوم محاسباتی است و به همین علت الگوریتم هایمحاسبه ی این نوع ایده آل ها دارای اهمیت ویژه ای می باشند. در این مقاله ابتدا الگوریتمی برای به دست آوردن ایده آل هایمرتب ...

 • تحلیل همگرایی حل عددی معادله واکنش-انتشار مرتبه دوم با شرایط مرزی 

  شکری, جواد (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  در این مقاله یک رویه خاص برای حل معادلات با مشتقات جزیی مرتبه‌ی دوم واکنش-انتشار‎‎‎‎‎‏،‎‎‎ با شرایط مرزی‏، با به‌کار گیری روش طیفی تاو ارائه می‌گردد. بنا به نتیجه حاصل این که از نقطه نظر عددی اپراتور انتگرال نسبت به اپراتور ...

 • طراحی کنترل‌کننده مدلغزشی مبتنی بر پایداری رازومیخین و نامساوی ماتریسی خطی برای سیستم‌های غیر‌خطی مرتبه کسری تاخیری 

  غمگسار, محمد؛ میرحسینی عالیزمینی, سید مهدی؛ دادخواه, محمود (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪﻟﻐﺰﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺴﺮﻱ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﻭ ﻧﺎﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﻲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ...

 • یک اسپلاین غیر چند جمله ای برای تقریب معادله بگلی-تورویک کسری 

  ایوانی, سارا؛ جلیلیان, رضا (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  در این تحقیق به کمک یک تابع غیر چند جمله ای و عملگر گرانوالد جواب معادله کسری بگلی-توریک را تقریب خواهیم زد. روش های ارائه شده یک سیستم از معادلات را نتیجه می دهد. سپس در ادامه تحلیل خطا برپایه این اسپلاین نمایی و همچنین ...

 • روش ماتریسی جدید برای حل تقریبی یک مدل جدید لین-اِمدن منفرد 

  ایزدی, محمد (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  مطالعه حاضر به یافتن جواب های تقریبی یک مدل جدید از دستگاه معادلات لین-اِمدن منفرد غیرخطی مرتبه دوم با شرایط مرزی اختصاص داده شده است. روش ماتریسی پیش نهادی ما بر اساس توابع چلیشکوف به همراه نقاط هم محلی است تا دستگاه ...

 • بررسی عددی یک طرح تفاضلی جدید روی یک شبکه مدرج برای حل معادلات زیر-انتشار کسری زمانی-مکانی با جواب‌های ناهموار 

  فردی, مجتبی؛ امینی, ابراهیم (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  در این مقاله، یک طرح تفاضلی جدید روی یک شبکه مدرج برای حل مسائل زیر-انتشار کسری زمانی-مکانی ارائه می‌دهیم. در معادلات مذکور مشتقات زمانی از نوع کپوتو با مرتبه‌ی ‎$gammain (0,1)$‎ و مشتقات مکانی از نوع ریس با مرتبه‌ی ‎$alpha ...

 • قضیه رسته بئر برای توپولوژی متقار‏ن‎ حاصل ‎از‎ شبه مترهای زیرخطی در مخروط های موضعاً محدب 

  یوسفی, زینب؛ مطلبی, محمد رضا (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  در این مقاله، کامل بودن مخروط ها را در توپولوژی متقارن حاصل از شبه مترهای زیرخطی مورد بررسی قرارداده و ‏ ثابت می کنیم در مخروط کامل متقارن همسایگی ها نسبت به توپولوژی متقارن از رسته دوم اند . سپس توسیعی از قضیه رسته بئر ...

 • کنترل بهینه‌ی سیستم‌های تاخیری خطی با تابع تاخیر قطعه‌ای‌ثابت به‌کمک روش ترکیبی چبیشف بلاک پالس 

  حسینی, سیدمحمد (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University of Ahvaz, 2022-06-22)
  در این مقاله کنترل بهینه‌ی سیستم‌های تاخیری با تابع تاخیر قطعه‌ای‌ثابت بررسی شده‌ است. به‌کمک توابع ترکیبی چبیشف، روشی تقریبی برای به‌دست آوردن جواب بهینه‌ی مساله‌ی کنترل سیستم‌های تاخیری خطی ارایه شده است. به‌منظور ارایه‌ی ...

View more