دوره 19, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی رابطة بین باروری، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7) 

  کریمی, محمد شریف؛ خانزادی, آزاد؛ چشم‎اغیل, مسعود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
  بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطة بین باروری‌، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعة تطبیقی بین ایران و کشور‌‎های ...

 • تصویر مخدوش واقعیت اجتماعی در پوزیتیویسمِ استقراییِ نظریة زمینه‌ای 

  آقاجانی, زهرا؛ سلیمان‌نژاد, فرهاد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
  در این مقاله می‌کوشیم تا با تکیه بر رئوس انتقادات کارل پوپر از پوزیتیویسم و استقراگرایی، این دو مبنایِ پوزیتیویستی و استقراییِ نظریة زمینه‌ای را مورد انتقاد قرار دهیم: اول، تهی کردن ذهن از هرگونه پیشداوری و ارزشگ‌ذاریِ ...

 • بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی 

  هاشمی, رشید؛ ارشاد, فرهنگ؛ سیف اللهی, سیف اله؛ راد, فیروز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
   این مقاله تحلیلی بینا رشته‌ای بین جامعه‌شناسی و ادبیات است و سعی دارد شعر احمد شاملو را از منظری جامعه‌شناختی بررسی نماید. برای این منظور ضمن استفاده از نظریه های مختلف جامعه‌شناختی مربوط حوزه ساختارگرایی، ...

 • تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران 

  حیدری, آرش (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
  بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و ...

 • طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان 

  کریمی بهروزیان, احمد؛ افقـی, نـادر؛ عباداللهی چنذانق, حمید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
  پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی و با الهام از نظریة بازتولید فرهنگی بوردیو به‌ بررسی رابطه طبقه اجتماعی و موفقیت در کنکور در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و ابزار ...

 • تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران) 

  صادقی جعفری, جواد؛ یزدخواستی, بهجت؛ اجتهادی, مصطفی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2018-03-21)
  موضوع این مقاله سنجش میزان احساس تعلق به جامعه ایران و عوامل مؤثر بر آن است. تعلق اجتماعی در دو بعد تعلق عاطفی و تعلق عملی تعریف و با بهره­گیری از روش پیمایش و استفاده از پرسش‌نامه محقق­ساخته در طیف لیکرت و تکنیک نمونه‌گیری ...