دوره 4, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین 

  روایی, فریبا؛ افروز, غلامعلی؛ حسینیان, سیمین؛ خدایاری فرد, محمد؛ الله فرزاد, ولی (جامعه المصطفی العالمیه, 2016-05-21)
  سلامت خانواده و روابط مطلوب زوجین، برگرفته از سبک اندیشه آنها نسبت به همسر، خود و جهان پیرامون است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش خانوادهمحور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبتاندیشی زوجین انجام شده است. ...

 • ساخت و روایی سنجی آزمون اولیه مراقبت والدینی ادراک شده بر اساس منابع اسلامی 

  فدایی, احسان؛ میردریکوندی, رحیم؛ احمدی محمد آبادی, محمد‌رضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2016-05-21)
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روان‌شناختی مراقبت والدینی ادراک شده و ساخت آزمون اولیه آن، صورت گرفته است. در بخش نظری از روش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شد. در این بخش با تحلیل آیات و روایات چهار ویژگی اصلی با عنوان ابعاد مراقبت ...

 • پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان 

  دیواندری, تکتم؛ پورعبدالله, کبری (جامعه المصطفی العالمیه, 2016-05-21)
  یکی از شاخص های پیشرفت فرهنگی‌‌، ‌‌‌‌‌میزان اشتغال زنان ‌است. با توجه به جواز اشتغال زنان و اینکه اشتغال مستلزم خروج از منزل است‌‌، ‌‌‌‌‌این مقاله ضمن آسیب‌شناسی اشتغال زنان در صدد تبیین وضعیت مطلوب اشتغال زنان با رویکرد ...

 • راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن 

  روشنی, شهره؛ غروی نائینی, نهله؛ باستانی, سوسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2016-05-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن و به روش نظریه مبنایی انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با شصت نفر از زنان متأهل ساکن شهر تهران جمع­ آوری و با استفاده از کدگذاری ...

 • اثر خانواده درمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنش‌وری خانواده (الگوی مهر و قدرت) 

  جان بزرگی, مسعود (جامعه المصطفی العالمیه, 2016-05-21)
  امروزه بیش از پیش کانون خانواده مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی مداخلات خانواده‌درمانگری با نگرش سیستمی است که با نظام بومی و اسلامی هماهنگ‌تر باشد. برای این منظور، منابع مذهبی، نرم افزارهای ...