نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمودی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorزیویار, نویدfa_IR
dc.contributor.authorباقرزاده, قدسیهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:04:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:04:14Z
dc.date.available1399-07-09T01:04:14Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:04:14Z
dc.date.issued2020-08-22en_US
dc.date.issued1399-06-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-01en_US
dc.date.submitted1398-07-09fa_IR
dc.identifier.citationمودی, مریم, زیویار, نوید, باقرزاده, قدسیه. (1399). شناسایی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گیاه (Crocus pallasii subsp. haussknechtii (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathew ( و بررسی خواص ضد باکتریایی آن. پژوهشهای زعفران, 8(1), 127-140. doi: 10.22077/jsr.2020.2857.1115fa_IR
dc.identifier.issn۲۳۴۵-۳۸۶۹
dc.identifier.issn۲۳۸۳-۱۳۱۶
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22077/jsr.2020.2857.1115
dc.identifier.urihttp://jsr.birjand.ac.ir/article_1448.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/191492
dc.description.abstractاین پژوهش به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های متانولی، اتیل استات و ان-هگزان قسمت بُنه و برگ گیاه زعفران جوقاسم (Crocus pallasii subsp. Haussknechtii (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathewجمع آوری شده از سه رویشگاه‌ مختلف (گازه، زیبا و ویسیان) استان لرستان در سال 1397 صورت گرفته است. عصاره‌گیری به روش خیساندن انجام شده، و نتایج آنالیز کیفی نشان داد که عصاره آبی بُنه نسبت به دو عصاره دیگر محتوی میزان بیشتری ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی است. در مقابل آنالیز کمی عصاره‌ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده از این روش نشان داد که بُنه زعفران جوقاسم حاوی 3 ترکیب فنلی شیکوریک اسید، کلروجنیک اسید و سیرینجیک اسید و 2 ترکیب فلاونوئیدی کامفرول و آپجینین می‌باشد. همچنین در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتیل‌استاتی، متانولی و ان-هگزانی بر روی باکتری‌های گرم منفی اشرشیاکلی (Escherichia coli) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) با استفاده از روش انتشار در چاهک آگار مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج، عصاره‌ متانولی برگ و بُنه از هر سه منطقه بیشترین تاثیر را نسبت به عصاره ان-هگزانی بر روی هر دو باکتری مورد مطالعه داشت. مقاله حاضر نخستین بررسی کیفی در مورد شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در بُنه گیاه زعفران جوقاسم می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent1200
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه بیرجند- گروه پژوهشی زعفرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Birjanden_US
dc.relation.ispartofپژوهشهای زعفرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Saffron Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22077/jsr.2020.2857.1115
dc.subjectگیاه جوقاسمfa_IR
dc.subjectفعالیت ضد میکروبیfa_IR
dc.subjectسنجش فنل و فلاونوئیدfa_IR
dc.subjectکروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاfa_IR
dc.subjectاستان لرستانfa_IR
dc.titleشناسایی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گیاه (Crocus pallasii subsp. haussknechtii (Boiss. & Reut. ex Maw) B.Mathew ( و بررسی خواص ضد باکتریایی آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد فیتوشیمی ، دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه شیمی، دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage127
dc.citation.epage140


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد