مرور دوره 7, شماره بیست و پنجم - بهار 83 بر اساس موضوع