دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی

ارسال های اخیر

 • توحید افعالی از نگاه ابن سینا 

  نامداری, ابراهیم؛ امجدیان, قاسم (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  شیخالرئیس ابنسینا، قسم چهارم از اقسام اصلی علم الهی -فلسفه اولی یعنی خالقیت خداوند را با اشاره به اینکه خداوند - را نباید فاعل، بلکه باید خالق هر موجود ممکنی دانست، آغازکرده و بیان میدارد که علت خلقِ ماسویالله، پیدایی ...

 • روش شناسی مطالعات تطبیقی در فقه اسلامی 

  نقیبی, سید ابوالقاسم (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  فقه تطبیقی روش علمی است که به منظور مقایسه مذاهب فقهی و توصیف و تبیین نقاط اشتراک و افتراق آنها بکار می

 • چالشهای رویکرد "تحقیق موضوعی" در قرآن کریم 

  حسینی گلکار, مصطفی؛ قاضی نوری, سید سپهر؛ ثقفی, فاطمه؛ عیوضی, محمدرحیم (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  روش " تحقیق موضوعی" در قرآن کریم، رویکردی نو برای تدبر قرآنی است که با محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل گرفته و در سه دهه گذشته تکامل یافته است. علیرغم استقبالگسترده دانشجویان و محققان بویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و میان ...

 • معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و نظام حقوقی اسلام 

  عظیم زاده اردبیلی, فائزه (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  مفهوم جرم سیاسی قدمتی به تاریخ وجود حکومتها دارد، اما اصطلاح جرم سیاسی در چند قرن اخیر در اروپا ظهور یافته و در قرون اخیر از قبح آن کمی کاسته شده و حقوقدانان سعی در تخفیف مجازات آن دارند. این نگرش جدید در ایران تأثیر گذاشته ...

 • روششناسی علامه طباطبایی در بهرهگیری از سیاق در المیزان 

  کلباسی اصفهانی, فهیمه؛ میرسعید, مصطفی (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  برای فهم سخن هر گوینده یا متن، افزون بر واژهها و تعبیراتی که در سخن او می آید، باید از ابزارهای دیگری سود جست. از جمله این ابزارها، توجه به بافت ویژه کلام و سخنان پیشین و پسینی است که قطعهای از سخن را در بر گرفتهاند و با ...

 • بررسی تطبیقی روش تفسیری فیض کاشانی و ابنکثیر 

  خاری آرانی, سمیه؛ عبدالله زاده آرانی, رحمت الله (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  تفسیر القران العظیم ابن کثیر از تفاسیر روایی قرن هشتم است که متأثر از تفاسیر جامع البیان طبری و همچنین اصول تفسیری ابن تیمیه است. زمینه ها و بسترهای شکل گیری این تفسیر از یک سو و روش های تفسیری مفسر از سوی دیگر به این تفسیر ...

 • حدیث، جایگاه و کارکرد آن در مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی 

  معارف, مجید؛ تفضّلی, محمّدامین (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  تفسیر تسنیم از جمله تفاسیر معاصر است که مؤلف آن در کنار روش تفسیر قرآن به قرآن و ارائة بحثهای متنوع اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و ... از روایات وارده در منابع حدیثی شیعه و سنی نیز استفاده کرده است. آیت الله جوادی آملی از سویی ...

 • روششناسی ابوالحسن بیهقی در شرح معارج نهج البلاغه 

  حاجیان حسین آبادی, رضا؛ دلشاد تهرانی, مصطفی (دانشگاه پیام نور, 2015-12-22)
  روششناسی شروح نهجالبلاغه جهت بررسی و شناخت بهتر شروح و یافتن محاسن و کاستیهای آن روش و رویکرد برای پژوهشگران و مخاطبان شروح، امری لازم و مهم و کمک به تألیف شروح با رویکردهای کاملتر است. یکی از شرحهای نهجالبلاغه که اولین ...

 • الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی در قرآن کریم 

  مصلائی پور, عباس (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  مقوله فرهنگ، موضوعی بسیار پردامنه است که در گرایش‌های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست‌گذاری فرهنگی در واقع نوعی برنامه‌ریزی راهبردی دراز مدت است که از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه الهام می‌گیرد و ...

 • بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین 

  پورحسن, قاسم (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  تفسیر فلسفی ملاصدرا را باید در درون مکتب اصفهان مورد ارزیابی قرار داد. سنخ نقد او در آثارش از روش­های تفسیری رایج تا زمان او نشان می­دهد که وی با ابتناء بر رهیافت فلسفی، آنها را نابسنده می­داند. ...

 • شناسایی سلوک عالمانه از نظر عطار نیشابوری و امام خمینی 

  مهدی پور, حسن (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  عطار نیشابوری و امام خمینی، همچون سایر عرفاء، بر ملازمت علم و عمل یا سلوک عالمانه تأکید دارند و معتقدند سالک الی الله باید به عنوان مقدمّه یا شرط سلوک در کسب علم سلوک بکوشد تا سلوک عملی­اش قرین ...

 • جایگاه خبر واحد در استنباط آموزههای کلامی از دیدگاه فاضل مقداد 

  برنجکار, رضا؛ سالکی, مهدی (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  متکلمان برای استنباط آموزه‌های کلامی از دو روش عقلی و نقلی استفاده می‌کنند. در روش نقلی، استفاده از نقل متواتر و قطعی چندان مورد اختلاف نیست، ...

 • مقایسه تطبیقی هرمنوتیک غزالی - ابن عربی 

  صاحب الزمانی, طاهره (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  متون مقدس مهم­ترین منبع برای شناخت احکام و معارف اسلامی به شمار می­آیند؛ اما درباره چگونگی فهم این متون میان صاحب نظران اختلاف عقیده وجود دارد و هر گروهی از دیدگاه خاص خود به آنها نگریسته­اند. ...

 • روش شناسی نقد حدیث 

  فتح اللهی, ابراهیم (دانشگاه پیام نور, 2015-04-21)
  برای نقد حدیث، روش­های مختلفی وجود دارد. یکی از روش­های نقد حدیث، ...

 • تصوف، عرفان و فلسفه در اندیشه میرزای قمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  در این مقاله، تصوف، عرفان و فلسفه در سیر تحّولی و تطوّری اش، از ابتدا تا قرن سیزدهم هجری قمری بر مبنای اندیشه های یکی از علمای مشهور دوره قاجار، میرزای قمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. انگیزه اصلی مقاله حاضر، تبیین ...

 • نهضت ترجمه متون علمی فلسفی تمدن اسلامی به زبان لاتینی در اروپا 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  نقش متون علمی و فلسفی تمدن اسلامی در بیداری و پیشرفت علمی، عقلی و صنعتی غرب، بر بسیاری از محققان تاریخ علم و حکمت، پوشیده نیست. در فاصله قرون یازدهم تا سیزدهم میلادی، انبوهی از آثار و نوشته های علمی و فلسفی مسلمانان از ...

 • قرآن و آسیب شناسی استفاده از ظاهر و باطن 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  درباره قرآن کریم از زمان نزول آن مسئله ای به عنوان ظاهر و باطن مطرح شده که هریک، مدار بحث و گفتگوهای بسیاری قرار گرفته است. هدف این نوشتار، بررسی برخی آسیب ها در استفاده از قرآن کریم در جهت ظاهر و یا باطن است. اولین آسیب ...

 • رودُلف اُتو، پدیدارشناس دین یا متألهی انحصارگرا 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  پدیدارشناسی دین رویکردی خاص در مطالعات ادیان در عصر جدید است که از بارزترین مشخصه های آن، گرایش به توصیف در مقابل تحلیل و پرهیز از تحویل و فروکاهش و تعلیق باورهای شخصی و درک همدلانه و پرهیز از ارزش داوری است. از سوی دیگر ...

 • پدیدارشناسی؛ رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی به مطالعات کارآفرینی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  این مقاله ضمن تشریح یکی از روش های تحقیق کیفی که رویکردی فلسفی و تفسیری دارد، درصدد است کاربرد آن را در مطالعات کارآفرینی مورد بررسی قرار دهد. پدیدارشناسی به عنوان فلسفه یکی از سنت های رایج عقلانی که سایر روش های کیفی را ...

 • بررسی فقهی و نقد دیدگاه ابوحامد غزالی در مورد قیام حضرت امام حسین )ع( 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه پیام نور, 2014-12-22)
  ابوحامد محمد غزالی از دانشمندان پرآوازه قرن پنجم هجری قمری که در آغاز قرن ششم بدرود حیات گفت. او به عنوان یک رفتار اخلاقی سعادتآفرین » عزلت « با طرح و معرفی الگوهای اخلاقی که عزلت گزیده و سعادتمند شده اند، به ارزیابی حرکت ...

View more