دوره 3, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی سواد سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل 

  میرزاپور ارمکی, رضا؛ میرزایی, میثم؛ نقیبی سیستانی, محمدمهدی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
   زمینه و هدف: مدرسه مکان مناسبی برای آموزش اصول اولیه مهارت‌های زندگی از جمله مهارت‌های سلامت می‌باشد، بنابراین یکی از راه­های بهبود وضعیت سلامت دهان کودکان، افزایش سواد وابسته به سلامت دهان و بهبود عادات ...

 • پیش بینی کننده های مراقبت‌های دوران بارداری بر اساس سواد سلامت در زنان باردار شکم اول در بلوچستان در سال 1395 

  ایزدی راد, حسین؛ علی احمدی, مهدی؛ نیکنامی, شمس الدین (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  زمینه و هدف: سواد سلامت مادران عامل کلیدی و مهمی در تضمین انجام مراقبت های دوران بارداری، سلامتی دوران بارداری و پیامدهای موفقیت آمیز این دوران می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش­ بینی کننده ...

 • اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابرازگری هیجانی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو 

  شاه بیک, سروش؛ تقوی جورابچی, فاطمه؛ روحانی, نیکو؛ محمدی, مرجان؛ امانی, امید (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  مقدمه: امروزه با افزایش شهر نشینی و تغییر شیوه زندگی انسان‌ها بیماری دیابت به یک بیماری شایع تبدیل شده که مشکلات بسیاری را بر روی زندگی مبتلایان برجای می‌گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی ...

 • ارتباط سواد سلامت با وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر 

  محمدی, زینب؛ جوادزاده, همام الدین؛ مرزبان, مریم؛ کیانی, جمیله؛ رئیسی, مهنوش (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  مقدمه: سواد سلامت عنصری مهم در توانایی یک زن برای درگیر شدن در فعالیتهای منجر به ارتقاء سلامت خود، خانواده و یا فرزندان محسوب می­شود. سواد سلامت مادران باردار، از طریق بهبود کیفیت مراقبت های دوران بارداری ...

 • بررسی وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ‏ 

  باجی, زهرا؛ تهرانی, معصومه؛ شاکری نژاد, قدرت اله؛ جاروندی, فرزانه؛ حاجی نجف, سعیده (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  زمینه و هدف: سواد سلامت به ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی مورد نیاز به منظور تصمیم ‏گیری در زمینه های مرتبط با سلامت گفته می شود. با توجه به اهمیت سواد سلامت در سلامتی افراد، این مطالعه با هدف ...

 • بررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال 

  احمدزاده ثانی, تکتم؛ واحدیان شاهرودی, محمد؛ طهرانی, هادی؛ اسماعیلی, حبیب اله (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  مقدمه و هدف: سواد سلامت عبارت از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی که برای تصمیم گیری مناسب لازم می باشد. همچنین رفتارهای تغذیه ای از جمله مباحث مرتبط با سلامت است که چند ...

 • بررسی سواد سلامت، آگاهی و خودکارآمدی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد 

  علیدوستی, معصومه؛ توسلی, الهه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد. انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایرانMashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Health Education and Health Promotion, 2019-02-20)
  زمینه و هدف: دیابت نوع 2 به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی مطرح می باشد.  سواد سلامت، خودکارآمدی و آگاهی به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی می باشند. مطالعه حاضر ...