حرکت

ارسال های اخیر

 • بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی 

  پور, سید مهدی آقا؛ جمشیدیها, غلامرضا؛ فرخی, احمد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  بی شک رشد و تکامل شخصیت آدمی دارای جنبه های شناختی ، ادراکی ، حرکتی و رشد اجتماعی است . این تحقیق در پی شناخت تعامل رشد اجتماعی و رشد حرکتی است که از طریق روش فرا تحلیلی کیفی مدل های نظری و یافته های تحقیقاتی در این زمینه ...

 • شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در 

  فرد, مهدی کارگر؛ کشاورز, سعید (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از این پژوهش ، ارزیابی و شناخت ظرفیت های فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در پست های مختلف بازی با تاکید بر توان هوازی و بی هوازی و مقایسه این متغیرها در پست های پنجگانه است . تحقیق حاضر از نوع علی یا پس ...

 • تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر 

  کشاورزی, حمیدرضا؛ فرخی, احمد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از این تحقیق بررسی نقش تمرینات قدرتی با عضو برتر اندام تحتانی و تاثیر آن بر روی عضو غیر برتر دانشجویان غیر ورزشکار بود . بدین منظور 150 نفر با استفاده از پرسشنامه جمعیتی و ورزشی انتخاب شدند . از میان آنها 14 نفر با ...

 • تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران 

  نژاد, علی اکبر؛ رواسی, علی اصغر؛ امینیان, توراندخت؛ محمدی, عیسی نور (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)

 • بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران 

  حجین, افسر جعفری؛ خیز, فاطمه شب؛ مشهوری, مرضیه (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف این پژوهش ، برسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی و ورزش است . بدین منظور 300 دانشجوی دختر شرکت کننده در کلاس های عملی واحد 1 تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران انتخاب شدند. ...

 • ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و 

  باقری, ابوطالب؛ محبی, حمید؛ نیا, فرهاد رحمانی (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  به نظر می رسد بین میزان فعالیت بدنی و آمادگی هوازی با عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. از طرفی هزینه انرژی می تواند شاخص مناسبی برای تعیین میزان فعالیت بدنی باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط ...

 • تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب 

  طلب, رسول حمایت؛ شیخ, محمود؛ زاده, فضل الله باقر؛ عشایری, حسن (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیر شیوه های مختلف تمرین ذهنی و فیزیکی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی دانش آموزان و روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است . به منظور تحقق اهداف تحقیق 64 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی شهر ...

 • رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی 

  هنری, حبیب؛ رضاییان, علی؛ چیان, هاشم کوزه؛ احسانی, محمد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  نیروی انسانی ماهر و کارآمد ، پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است . بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع سرشار ، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق ، توان استفاده از آن را ندارند. در سالهای اخیر ...

 • ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب 

  یوسفی, بهرام؛ قانی, پوریا (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از این تحقیق ، بررسی ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای انگیزشی با منابع کسب اعتماد به نفس در والیبالیست های شرکت کننده در مسابقات سوپر لیگ فصل 84-83 بود. نمونه آماری پژوهش را 80 بازیکن که همه به صورت حرفه ای در مسابقات ...

 • بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال 

  الهی, علی رضا؛ گودرزی, محمود؛ خبیری, محمد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن بوده است . عملکرد این دو سازمان در حیطه های جایگاه سازمانی ، عملکرد مالی ، عملکرد ارتباط با ...

 • مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر 

  گائینی, عباسعلی؛ فرخی, احمد؛ سوری, رحمن؛ عبدی, محمد صالح (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف این پژوهش مقایسه اثر دو شیوه تمرین بدنی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی جوان بوده است . بدین منظور 20 بیمار مبتلا به آسم در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . متوسط مقادیر ...

 • رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم 

  علیزاده, محمدحسین؛ چوبینه, سیروس؛ کردی, محمدرضا (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف از اجرای این تحقیق ، بررسی رابطه میان قوس کمر با قدرت عضلات شکم و انعطاف عضله سوئز خاصره بود. آزمودنی های تحقیق 20 دانشجوی رشته تربیت بدنی با میانگین سنی 21/5 سال ، وزن 66/6 کیلوگرم و قد 172 سانتی متر بود . قوس کمر به ...

 • خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور 

  رضوی, سید محمد حسین (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2006-05-22)
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه میران ارشد بخش تربیت بدنی در فرایند خصوصی سازی و تعدیل ساختار ورزش قهرمانی در کشور بود . بدین منظور 8 گروه اصلی مدیران بخش های ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی ، مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و ...

 • تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کاران حرفه ای جوان 

  ترتیبیان, بختیار؛ اکبری, حمزه؛ عامری, میر حسن سید (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  هدف از تحقیق حاضر, بررسی تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر برخی پروتئین های التهابی (موافق با التهاب) فاز حاد, اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کا ران حرفه ای جوان بود که برای شکرت در مسابقات بین المللی جام فجر ...

 • بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران 

  راد, امیر قیامی؛ زاده, مهرداد محرم (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  در پژوهش حاضر, با هدف بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران, عوامل مورد مطالعه در بازاریابی شناسایی و کاربرد آنها در توسعة ورزش های همگانی و قهرمانی به عنوان راهکارهای بازاریابی ورزشی در قالب ...

 • ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال 

  ضامنی, لیلا؛ فرخی, احمد؛ مقدم, علی اکبر جابری (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  هدف این تحقیق, تعیین ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبالیست است. بدین منظور 123 ورزشکار (65 پسر و 58 دختر) 19-13 سالة دستة اول و دوم باشگاه های شهر تهران, به روش تصادفی انتخاب شدند. ...

 • آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی 

  رهنما, نادر؛ چی, عفت بمبئی؛ پور, حمید رضا صادقی؛ حسینی, محمد سلطان؛ زاده, سعید عابدین (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  هدف از تحقیق حاضر, بررسی میزان شیوع دوپینگ و نوع مواد مصرفی در ورزش های مختلف جهانی در سال های 2004 و 2005 میلادی بود. به همین منظور اطلاعات مربوط به تعداد آزمایش های انجام شده و تعداد نمونه های مثبت گزارش شده در رشته های ...

 • شدت شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن دوندگان زن حرفه ای طی یک دورة تمرین پیش از فصل 

  براتی, امیر حسین (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  این پژوهش به بررسی اثر تمرینات دو استقامتی پیشرونده بر شیوع آنمی ناشی از فقر آهن در ورزشکاران زن پرداخته است. بدین منظور 15 ورزشکار حرفه ای با میانگین سابقة ورزشی 5-3 سال با میانگین سنی 3/2 ± 1/17 سال, قد 4/5 ±163 سانتیمتر, ...

 • طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان 

  غفرانی, محسن؛ گودرزی, محمود؛ سجادی, نصراله؛ فراهانی, مجید جلالی؛ مقرنسی, مهدی (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  هدف از انجام این پژوهش, طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان بود. نمونة آماری پژوهش را, 30 نفر (70 درصد مرد و 30 درصد زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان, مدیران هیأت علمی تربیت بدنی ...

 • مقایسة جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی 

  جمشیدی, اکبر؛ باقرزاده, فضل اله؛ عامری, الهه عرب؛ رستگار, احمد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2009-02-19)
  هدف پژوهش حاضر, مقایسة جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در سال 1385 است که شامل 1202 زن و 2199 مرد می شوند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و علی مقایسه ای است و 523 نفر (257 زن ...

View more