مرور السنة 1, العدد 4 بر اساس عنوان

 • الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی 

  ایروانی زاده, عبدالغنی (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  یعتبر الشریف الرضی، إضافة إلی کونه رجل دین بارزا و شخصیة اجتماعیة مرموقة، شاعراً ...

 • أقیسة عقلیة من الدرس النحوی الأصولی 

  خلیفه الشوشتری, محمدابراهیم (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  من المعلوم لدینا أنَّ القیاس النحوی والصرفی یختلف اختلافاً کلیاً عن القیاس الفلسفی أو المنطقی، وإنْ بدا بینهما نوع من التشابه، فالقیاس النحوی أصیل فی اللغة، وإنْ أدخل بعض النحاة – بعد القرن الرابع – أنواعاً من القیاس المنطقی ...

 • توفیق الحکیم: زندگی، آثار 

  قندیل زاده, نرگس (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  توفیق الحکیم، نویسنده معاصر، فرزند یک بانوی اشراف زاده ترک نژاد. وی حقوق را رها کرده، به ادبیات و هنر روی آورد و از جوانی به نمایشنامه نویسی مشغول شد. ولی آثار اصلی خود را پس از تحصیل در فرانسه تدوین کرد. الحکیم را ...

 • روش گفتمان کاوی شعر 

  میرزایی, فرامرز؛ نصیحت, ناهید (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  در «بوطیقای مدرنیسم» تنها «متن» و جوهر ذاتی آن مهم است نه چیزی دیگر. یکی از مسایل اهتمام برانگیز این بوطیقا موضوع «گفتمان» «گفتمان کاوی» است. در گفتمان کاوی یک شعر لازم است که چهار محور اساسی: «زبان، موسیقی، ...

 • سیر تحول اغراق در نقد کهن عربی (بررسی موردی اشعار متنبی) 

  محمدی, علی (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  غراق که شامل سه مبحث تبلیغ، مبالغه و غلو است یکی از آرایه های مهم ادبی است که در نقد ادبی در زبان عربی و فارسی جایگاه ویژه ای دارد. و این سخن ناقدان که «احسن الشعر اکذبه» ناظر بر اهمیت همین آرایه ادبی است. در این ...

 • گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران 

  سلیمی, علی؛ شهبازی, محمود (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-12-22)
  عرفان جبران متعلق به یک مکتب خاص نیست. او کتب آسمانی مانند قرآن کریم، انجیل و تورات و عرفان و حکمت شرق را منبع تغذیه اندیشه های خود قرارداده، و با نگاهی وحدت جویانه، عرفانی عرضه می کند که تمام زوایای هستی را در بر ...