نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمدی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorناصری جهرمی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorرحمانی, هادیfa_IR
dc.contributor.authorمعینی شهرکی, هاجرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:26:04Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:26:05Z
dc.date.available1399-07-09T05:26:04Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:26:05Z
dc.date.issued2012-09-22en_US
dc.date.issued1391-07-01fa_IR
dc.date.submitted2012-02-21en_US
dc.date.submitted1390-12-02fa_IR
dc.identifier.citationمحمدی, مهدی, ناصری جهرمی, رضا, رحمانی, هادی, معینی شهرکی, هاجر. (1391). ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت¬های استادان، برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه. پژوهش‌های برنامه درسی, 2(1), 153-181. doi: 10.22099/jcr.2012.1945fa_IR
dc.identifier.issn2251-6794
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22099/jcr.2012.1945
dc.identifier.urihttp://jcr.shirazu.ac.ir/article_1945.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/281836
dc.description.abstractهدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت مسؤولیت‌های استادان، ادراک دانشجویان از برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 89-90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و تمامی استادان شاغل در این دانشگاه بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای مرحله­ای 581 نفر دانشجو و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 117 نفر از استادان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه کیفیت مسؤولیت­های استادان، پرسش‌نامه‌ی ادراک دانشجویان از برنامه‌ی ‌درسی پنهان و پرسش‌نامه‌ی دستاوردهای دانشجویان بود که بین دانشجویان توزیع گردید هم چنین از پرسش‌نامه‌ی دستاوردهای دانشجویان نیز استفاده شد که در اختیار استادان قرار گرفت. نتایج نشان داد که: متغیرهای برون‌زاد تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهش گری پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنادار دستاوردهای دانشجویان از تحصیل می باشند. متغیرهای تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهش‌گری پیش‌بینی کننده‌های مثبت و معنادار متغیرهای ساختار دانشگاه و ارتباط متقابل استادان و دانشجویان و پیش‌بینی کننده‌ی منفی و معنادار متغیر روابط میان فردی دانشجویان با یک دیگرمی باشند. کنترل متغیرهای برون‌زاد نشان داد که متغیرهای ساختار دانشگاه، ارتباط متقابل استادان و دانشجویان و نیز روابط میان فردی دانشجویان با یک دیگر به‌طور مستقیم پیش‌بینی کننده‌ی معنادار متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از تحصیل می باشند.fa_IR
dc.format.extent1029
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش‌های برنامه درسیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Curriculum Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22099/jcr.2012.1945
dc.subjectمسؤولیت‌های استادانfa_IR
dc.subjectبرنامه‌ی ‌درسی پنهانfa_IR
dc.subjectدانشجوfa_IR
dc.subjectدستاوردfa_IR
dc.titleارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت¬های استادان، برنامه‌ی ‌درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شیرازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شیرازfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage153
dc.citation.epage181


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد