مرور دوره 1, شماره 4 بر اساس عنوان

 • بازخوانی رمان شوهر آهو خانم 

  پدیدآور نامشخص (انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 2005-11-22)
  نویسندگان مقاله حاضر، رمان تاریخ گرایی را از زاویه سازو کل بازسازی حافظه جمعی و روایت بازخوانی می کنند. ابتدا اشاراتی به تکیه گاه های نظری این نوشتار خواهد شد سپس شرحی از حقایق داستانی شوهر آهو خانم ارائه خواهد شد. آنگاه ...

 • جامعه شناسی مصرف موسیقی 

  پدیدآور نامشخص (انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 2005-11-22)
  یکی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می کنند به میزانی که محصولات فرهنگی در جوامع افزایش می یابد و مصرف فرهنگی نقش  بیشتری  در خلق هویت ها و اقتصاد ...

 • خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران 

  پدیدآور نامشخص (انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات, 2005-11-22)
  تحولات چشم گیر در عر اصه فناوری ارتباطات و رشد مصرف گرایی نقش فرهنگ رسانه ای و فرهنگ عامه پسند جهانی در جامعه پذیری جوانان را افزایش داده است. از جمله نتایج تحولات فوق ، ظهور خرده فرهنگ ها و سبک زندگی متنوعی در بین جوانان ...