دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی آثار کم تحرکی بر جنبه های روانی (عزت نفس) و جسمانی (تودة چربی بدن) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه تهران 

  فاضل, جمال؛ عباسقلی پور, امیر؛ قره داغی, نیما (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  نقش آموزش جامع در آموزش کل ابعاد انسانی است که علاوه بر جنبة هوشی فرد، تمامی جنبه های روانی و فیزیکی را دربرمی گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار کم تحرکی بر عزت نفس و درصد تودة چربی بدن دانشجویان دانشگاه تهران بود. جامعة ...

 • کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال 

  Vazinitaher, Amir؛ شهبازی, مهدی؛ باقرزاده, فضل اله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  استعدادیابی، فرایندی است که از طریق آن افرادی که بیشترین امید برای موفقیت آنها در آینده وجود دارد، شناسایی می شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد یک رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان نوجوان رشتة ورزشی فوتبال بود. ...

 • تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی 

  پورشکوری شارمی, فاطمه؛ موحدی, احمدرضا؛ عابدی, احمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  اجتماعی شدن، یکی از والاترین و مهم ترین اهداف هر برنامة رشدی است و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم برای بهینه ساختن بستر مناسب به منظور ارتقای رشد اجتماعی کودکان در طول دوران رشد تلاش می کنند. در تحقیق ...

 • تأثیر انگیختگی (با ارائۀ مؤلفه‌های انگیزشی تماشاگر و موسیقی) بر اجرا و یادگیری یک مهارت مداوم (دریبل بسکتبال) 

  ترابی, فرناز؛ شیخ, محمود؛ صفانیا, علی محمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیختگی با حضور مؤلفه‌های انگیزشی تماشاگر و موسیقی و مقایس? این مؤلفه‌ها بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم دریبل بسکتبال بود. به این منظور 36 دختر سالم غیرورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد ...

 • تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله 

  ملانوروزی, کیوان؛ خلجی, حسن؛ شیخ, محمود؛ اکبری, حکیمه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  هدف از این پژوهش، مطالعة تأثیر یک برنامة منتخب حرکتی به عنوان تجارب حرکتی بر رشد مهارت های دستکاری کودکان 4 تا 6 ساله پسر بود. به این منظور 40 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده با پرسشنامة ویژگی های فردی انتخاب ...

 • نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی 

  رحمانی, احمد؛ صالحی, جواد؛ آذرشین, مریم؛ بخشی نیا, طیبه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  براساس تحقیقات افراد در سطوح مختلف فعالیت جسمانی انگیزه‌های متفاوتی برای فعالیت دارند. در این پژوهش به‌دنبال آن بودیم که براساس نظری? خودتعیین‌گری مشخص کنیم که چگونه انگیزه‌ها سه سطح فعالیت جسمانی (غیرفعال، فعال و تمرین ...

 • مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی 

  فارسی, علیرضا؛ عبدلی, بهروز؛ کاویانی, مریم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر، مقایس? تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دودستی بود. 31 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سنی 2 ± 25 سال در این پژوهش شرکت داشتند که به‌صورت داوطلبانه انتخاب ...

 • نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای 

  نزاکت الحسینی, مریم؛ موحدی, احمدرضا؛ صالحی, حمید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2011-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر زمان‌بندی نسبی و مطلق طی تمرین مشاهده‌ای و بدنی بود. آزمودنی‌ها (90 نفر) به‌طور تصادفی به گروه‌های تمرین بدنی و مشاهده‌ای (خودکنترلی، جفت‌شده و آزمونگر) تقسیم شدند و به ...