دوره 9, 3,4

 

ارسال های اخیر

  • نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی 

    حاجیانی, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    با توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود در خصوص تنوع فرهنگی و قومی در جامعه ایران و پیامدهای ناشی از آن، این مقاله که براساس یک طرح پژوهشی ملی تنظیم شده است به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت قومی و گرایش به هویت ملی در ...

  • اثر وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی 

    طالبان, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانیِ سرمایه‌داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان سوم به کشورهای توسعه‌یافته ...

  • اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران: نگاهی فراتحلیلی با تأکید بر جوانان 

    منتظرقائم, مهدی؛ شاقاسمی, احسان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    اینترنت رسانه‌ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه‌های پیش از خود است و در عین حال تقریبآ همه آن رسانه‌ها را در خود دارد. اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه می‌آورد و این تغییرات بیش از همه در میان جوانان که بیشترین تعداد ...

  • مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های شهر تهران 

    مرشدی, ابوالفضل؛ شیری, حامد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    طرح نظریه سرمایه اجتماعی تأملی مجدد در نقش و تأثیر اجتماع و تشکل‌های جامعه‌محور در تحقق توسعه به‌ویژه توسعه پایدار و همه‌جانبه است. در این چارچوب، مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های شهر تهران ...

  • تمایزپذیری ساختی و کارکردی سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی 

    نصرالله‌زاده, محمدجواد؛ سرایی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی» از سال‌های 1300 تا 1357 در ایران می‌باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، ...

  • مهاجرت علمی: بررسی علل گرایش دانش‌آموختگان رشته‌های غیر جامعه‌شناسی به تحصیل در رشته جامعه‌شناسی 

    جواهری, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    طی چند سال اخیر شاهد هستیم برخی از افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه‌شناسی پذیرفته شده و به تحصیل می‌پردازند، رشته تحصیلی اولیه آن‌ها جامعه‌شناسی نبوده است. کنجکاوی در این  مورد از آن جهت حائز اهمیت است که ...

  • تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم : مطالعه موردی شهروندان زنجانی 

    ربانی, رسول؛ همتی, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    امروز ترس از جرم (احساس ناامنی) به واقعیت اجتماعی متمایزی حتی مهم‌تر از خود جرم مبدل شده است. بیشتر پژوهش‌های انجام گرفته در این خصوص به شکل توصیفی بوده و تلاش‌های سیستماتیک چندانی برای شناخت عوامل مؤثر بر آن به عنوان یک ...

  • احساس شهروندی در مراکز استان‌های ایران 

    یوسفی, علی؛ عظیمی‌هاشمی, مژگان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2008-09-22)
    شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک‌سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی ...