دوره 6, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور) 

  وعیدفر, سعید؛ ذهانی, قربان علی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  نارضایتی شغلی اگرچه در ابتدا موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه ها در محل کار می شود،اما تداوم آن سست شدن تعهد افراد نسبت به ارزش ها ،هنجارها،اهداف نظام و اعتماد اجتماعی را دربردارد.طی چند سال اخیر بعضا شاهد بروز نارضایتی ...

 • جامعه شناسی ادبیات،نگاهی به گذشته 

  شادرو, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  در مقاله حاضر لئو لوونت هال به مرور کارهای قبلی خود در زمینه جامعه شناسی ادبیات می پردازد.این مقاله به لحاظ روشن کردن دیدگاه یکی از اعضای برجسته مکتب فرانکفورت درباره نظریه انتقادی و کاربرد آن در جامعه شناسی ادبیات حائز ...

 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بیدبلند) 

  زاهدی, محمد جواد؛ مدنی, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  این پژوهش به منظور اندازه گیری سطح تعهد سازمانی کارکنان شرکتهای پالایش گاز فجر و بید بلند و تعیین الوین عوامل موثر بر آن انجام شده است.پژوهش درصدد است مشخص کند که نوع رابطه و دلبستگی کارکنان به شرکت های مورد مطالعه بر چه ...

 • مدلی برای سنجش دینداری در ایران 

  شجاعی زند, علیرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  بیش از پنج دهه نیست که بررسی انواع،میزان و تغییرات دینداری موضوع مطالعات تجربی و میدانی قرار گرفته است.ابعاد و شاخص های دینداری از اوایل دهه 60،که گرهارد لنسکی نخستین مدل دینداری را پیشنهاد کرد تاکنون، تحولات بسیاری را به ...

 • تبیین مشارکت اجتماعی -فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 

  دهقان, علیرضا؛ غفاری, غلامرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  شکل گیری و چگونگی مشارکت دانشجویان در نهادها و تشکل های دانشجویی تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است.در این مقاله با هدف تبیین بخشی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی-فرهنگی دانشجویان چگونگی تاثیر و ارتباط ...

 • تغییر و تحول در سیاستهای مجازات در روند جهانی شدن 

  رسولی, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)
  این مقاله به استناد اعداد و ارقام به نقد و تحلیل پدیده زندان پرداخته است.اهم مطالبی که در این مقاله بررسی شده است عبارتند از:تاثیرات سیاستهای جهانی سازی نئولیبرال بر سیاستهای مجازات ،بررسی رابطه میان سیاستهای "جانی ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2005-03-21)