مرور دوره 0, شماره 34 بر اساس عنوان

 • رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده بااحساس تنهایی نوجوانان دختر 

  خوئی‌نژاد, غلامرضا؛ رجایی, علیرضا؛ محب‌راد, تکتم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مؤلفه‌های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. فرض اساسی این پژوهش آن است که ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری والدین‌شان می‌تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل ...

 • روایی تشخیصی آزمون بالینی چندمحوری میلون ـ3 

  شریفی, علی‌اکبر؛ مولوی, حسین؛ نامداری, کوروش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  هدف از این مطالعه بررسی روایی تشخیصی مقیاسهای ام.سی.ام.آی‌ـ3 (میلون، 1994) در یک جمعیت ایرانی است. روایی تشخیصی مقیاسهای ام.سی.ام.آی‌ـ3 در نمونه‌ای شامل 283 بیمار روحی، روانی بررسی شد. با استفاده از خصیصه‌های عامل (شیوع، ...

 • ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان 

  بزرگمهری بوذرجمهری, خاطره؛ گل‌پرور, محسن؛ نوری, ابوالقاسم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستان ه بازنشستگی در افراد در آستان ه بازنشستگی (اعم از زن و مرد که حداکثر پنج سال تا بازنشستگی آنان باقی مانده است) در ادارات و سازمانهای دولتی اصفهان در بهار سال 1386 ...

 • نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپندارۀ مزمن کارکنان با رضایت آنها از نتیجه، سرپرست و مدیریت 

  نوری, ابوالقاسم؛ خاکسار, سرور؛ گل‌پرور, محسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپنداره مزمن کارکنان با رضایت آنها نسبت به نتیجه، سرپرست و مدیریت با استفاده از 250 نفر از کارکنان صنایع و سازمانهای شهر اصفهان که به شیوۀ دو مرحله‌ای ...

 • هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج 

  تبریزی, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  توجه به میزان و کیفیت رضایت از زندگی مشترک زوجین از دیرباز مورد توجه بسیاری از متخصصان و درمانگران خانواده بوده است. بنابراین هنجاریابی پرسشنام ه رضایت ازدواج ( MSI ) هدف اصلی این پژوهش بود. این پرسشنامه یکی از کاربردی ‌ ...

 • پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون اتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان 

  رحمانی, جهانبخش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان, 2008-04-20)
  آزمون هوشی ماتریس‌های پیشرونده ریون از آزمون‌های معتبر هوشی است که به‌منظور سنجش و اندازه‌گیری هوش کلی (عامل g ) از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. فرم پیشرفته این آزمون برای سنجش هوش افراد درخشان و برجسته (از نظر ...