دوره 8, شماره 18

 

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)

 • چکیده لاتین 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  چکیده لاتین

 • سخن سردبیر 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)

 • چکیده لاتین 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)

 • طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب 

  محمدپور, سمانه؛ سالارزهی, حبیب الله؛ وظیفه, زهرا؛ یعقوبی, نورمحمد؛ کمالیان, امین رضا (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ نظام‌مند الگوهای نظری و پژوهشهای صورت گرفته با موضوع دانشگاه کارآفرین به ‌منظور تلخیص، طبقه‌بندی و تلفیق مؤلفه‌های آن ...

 • اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان) 

  سپهوند, رضا؛ عارف نژاد, محسن؛ زارع, فرجام؛ سپهوند, مهدیه (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل نقش معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق کاری بود.

 • اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم 

  عباس پور, عباس؛ رحیمیان, حمید؛ طاهری, مرتضی؛ مبینی, مهدی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: بررسی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی در دانشگاههای منتخب شهر قم.

 • بازشناسی مفهوم خودکارامدی منابع انسانی از منظر نهج‌البلاغه 

  بهبودی, محمدرضا؛ بانشی, عباداله؛ نبی زاده, محمد (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی مفهوم خودکارامدی بر مبنای کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه بوده است.

 • تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی 

  صابری, علی؛ گودرزی, صمد؛ جاوید, مجید؛ قربانی, محمد حسین (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید تربیت‌بدنی عموی دانشگاهها بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی بود. ...

 • سخن سردبیر 

  پدیدآور نامشخص (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)

 • تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو بر اساس قرآن 

  پورعزت, علی اصغر؛ ستاری, زهرا؛ صفایی, صفی اله؛ موسیوند, مریم (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو در پرتو قرآن و عترت بود. ...

 • کاوشی داده‌بنیاد بر موانع سازمانی نشاط‌آفرینی در محیط دانشگاه(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)* 

  جووری, بهنوش؛ محمدی مقدم, یوسف؛ قهرمانی قاجار, سوسن؛ حسن مرادی, نرگس (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: تحقیق حاضر در پی آن بود تا با رویکرد تفسیرگرایانه، موانع سازمانیِ با نشاطی در محیط دانشگاه را بر مبنای مدل داده‌بنیادکشف کند.

 • تدوین و تبیین مدل بلوغ سرمایۀ فکری در دانشگاههای ایرانی 

  سلمانی, داود؛ پیران نژاد, علی؛ فرهنگی, علی اکبر؛ ماندگاری, محمد علی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف محققان در این پژوهش، تدوین و ارائۀ مدلی برای مدل بلوغ سرمایۀ فکری در دانشگاههای ایرانی بود.

 • کشف، شناسایی و تحلیل شاخصهای ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی رویکرد تلفیقی کیفی و کمّی 

  امیری, علی نقی؛ حسینی, روح الله (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف پژوهشگران این پژوهش، بررسی شاخصهای ارزیابی سبکهای اسلامی مدیریت بر اساس رویکرد کیفی و کمّی بوده است.

 • مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی 

  شفیع پور مطلق, فرهاد؛ آتشک, محمد (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت و رتبه‌بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. ...

 • شناسایی مؤلفه‌های شایستگی اساتید اثربخش از منظر آموزه‌های اسلامی(رویکردی به دانشگاه انقلاب اسلامی) 

  دیالمه, نیکو (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: اساتید اثر‌بخش، مربیانی‌اند که توانایی تعمیق یا تغییر در ساحتهای شناختی، عاطفی و عملکردی متربیان را در جهت حیات طیبه دارند. هدف از نگارش پژوهش ...

 • شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

  سلطانی, مرتضی؛ خنیفر, حسین؛ نجفی, مریم (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها, 2020-02-20)
  هدف: این تحقیق با هدف شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش: