دوره 9, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن 

  موسوی‌زاده, سیده آزاده؛ تورانی, سمیه؛ سهرابی, فرامرز (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن تنظیم شد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن متأهل ...

 • رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل 

  ضرب استجابی, معصومه‌؛ برماس, حامد؛ بهرامی, هادی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در میان دانشجویان متأهل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان متأهل بودند که از میان آن‌ها 150 نفر (93 زن و57 مرد) به عنوان ...

 • اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان 

  کاکاوند, علیرضا؛ کیانی, قمر ‌ (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  پیشرفت تحصیلی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت نظام آموزشی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود.در پژوهشی شبه آزمایشی، بانمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 44 دانش‌آموز دخترسال اول متوسطه ...

 • رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس 

  ادیب منش, مرزبان؛ محمدی, زیدان؛ نوری, ابوالقاسم؛ آلبوکردی, سجاد؛ طاهری, مهدی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری مدیران با بهره‌وری خدمات آموزشی آن‌ها در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های شهرستان اسلام‌آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و حجم نمونه متشکل از 70 نفر ...

 • نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی 

  گل پرور, محسن؛ جوادیان, زهرا؛ مصاحبی, محمدرضا؛ واثقی, زهرا (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعارض با سرپرست و همکاران در پیوند بین بی‌عدالتی سازمانی با فرسودگی هیجانی،‌ استرس و رفتارهای انحرافی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس) و جامعه آماری پژوهش کارکنان یک کارخانه ...

 • ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده 

  بشرپور, سجاد؛ نریمانی, محمد؛ عیسی زادگان, علی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط سبک‌های مقابله و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کل دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی را شامل بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 مشغول تحصیل در این دانشگاه ...

 • بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری 

  منظری توکلی, وحید؛ حمزه ن‍‍ژاد, محمود؛ حمزه ن‍‍ژاد, محمود؛ حمزه ن‍‍ژاد, محمود؛ بهرامی احسان, هادی؛ منظری توکلی, علیرضا؛ حمزه ن‍‍ژاد, محمود (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2013-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت‌نگری در دانشجویان معتکف و غیر معتکف دانشگاه تهران انجام شد. نمونه آماری این پژوهش دو گروه دانشجویان معتکف (152 نفر) که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و دانشجویان غیر معتکف ...