السنة 6, العدد 11

 

ارسال های اخیر

 • توظیف الأدب فی تعلیم اللغات الأجنبیه من منظور اللسانیات التطبیقیه(الأدب العربی المعاصر للناطقین بغیر العربیه نموذجاً) 

  گنجی, نرگس؛ جلائی, مریم (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  در مقایسه با سایر مواد آموزشی در تدریس زبان های خارجی، ادبیات همواره دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای بوده است. معمولاً مدرسان زبان، ادبیات را در تحقق دو هدف به کار می گیرند؛ نخست، تدریس ادبیات برای ادبیات است؛ یعنی تدریس آن ...

 • تحلیل الموقف: مبادئ تدریس اللغه التواصلیه فی ضوء تصورات متعلمی و مدرسی اللغه العربیه و آدابها فی الجامعات الإیرانیه 

  فکری, مسعود؛ فروزنده, الهام؛ محمدی رکعتی, دانش؛ متقی زاده, عیسی (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  تطویر منهج تعلیم المهارات اللغویه فی فرع اللغه العربیه و آدابها من منهج یتمحور حول المبادئ التقلیدیه إلی منهج یرکّز علی النهج التفاعلی و الحاجات التواصلیه، یحتاج إلی تحلیل الحاجات (NA) اللغویه و تحلیل المواقف(SA) المتمثله ...

 • المرأه فی شعر خلیل مطران 

  سلیمان پور, زهرا؛ زرکوب, منصوره (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  الملخـّص إن عصر النهضه یعد عصر التحولات الجذریه فی الساحات السیاسیه و الإجتماعیه حیث شاهدنا فیه أن الأدب تأثر بصحوه طرأت علی المجتمع فانعکست التحولات فی الشعر و فی موضوعاته. من أبرز الموضوعات التی عنی بها فی هذا العصر ...

 • مظاهر تباین الفکر النحوی عند المحدثین 

  السواد, ریاض؛ کاظمی نجف آبادی, سمیه (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  اختلاف آراء و نظرات دستورنویسان درهای فکر و اندیشه را بر روی دستور زبان عربی گشود و منجر به اختلاف و نزاع فکری بین دستورنویسان گشت. این نزاع فکری, شکوفایی اندیشه‌ و برپایی نهضت علمی در راستای علم دستور را برای زبان عربی ...

 • منهج تعامل شراح المعلقات مع الشواهد فی شروحهم 

  حسنعلیان, سمیه؛ ابن الرسول, سید محمد رضا (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  نظر به نقش شاهد در دانش‌های زبانی و ادبی و نیز اهمیت معلقات در ادبیات عربی و جایگاه شروح این چکامه‌های ارزشمند مقاله حاضر روش شارحان معلقات در استعمال شواهد مختلف قرآنی، حدیثی، شعر و مثل را با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسیده ...

 • نسبه النص إلی المؤلف 

  امیدعلی, احمد؛ امیدوار, احمد (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)
  تختلف الآراء فی نسبه الشعر بالأئمه المعصومین عامهً و بالامام علی بن الحسین (ع) و نُقلت قصائد و قطعات من الأئمه فی بعض الکتب نحو مناقب آل أبی طالب و بحار الأنوار و ... . و دوّنت مجموعه أشعارهم مثل دیوان الإمام السجاد (ع). ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (جامعة اصفهانUniversity of Isfahan, 2014-10-01)