مرور دوره 3, شماره 1 (پیاپی 9) بر اساس تاریخ انتشار