مرور دوره 2, شماره 4 (پیاپی 8) بر اساس تاریخ انتشار