1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفتکش زیستی Bacillus thuringiensis

Effect of Geraphene oxide nanosheets on efficiency of Bacillus thuringiensis biological pesticide

Text

مقاله کامل

Complete paper

(2018-03-21)
حشرهکشهای زیستی مبتنی بر باکتری Bacillus thuringiensis(Bt) مهم‌ترین و پرکاربردترین عوامل کنترل زیستی حشرات آفت در جهان هستند. یکی از مهترین عواملی که باعث غیرفعال شدن باکتری Bt در طبیعت می شود، اشعه فرابنفش است. حفظ مقاومت باکتری در برابر شرایط محیطی باعث افزایش گسترده از این باکتری به عنوان عامل کنترل آفات می‌شود. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی اثر حفاظتی نانوصفحات گرافن اکسید بر زنده‌مانی اسپورهای باکتری جدایه KD-2 در مقابل اشعه فرابنفش بود. در این راستا، زیست سنجی فرمولاسیونهای نانو و غیرنانو روی لارو سن دو Ephestia kuehniella انجام شد. زنده‌مانی اسپورها در فرمولاسیون نانو و فرمولاسیون اسپور آزاد بعد از 120 ساعت قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش A به ترتیب 36/0±43/28 % و 69/0± 29/19% به دست آمد. درصد مرگ لارو سن دو E. kuehniella تیمار شده با فرمولاسیون نانو و فرمولاسیون غیر نانو اشعه دیده پس از 10 روز 88/2±35% و 05/3±22% حاصل شد. لذا نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نانوصفحات گرافن اکسید میتواند به عنوان محافظ اشعه فرابنفش A در فرمولاسیون‌های باکتری Bt استفاده شوند.
Biological insecticide Bacillus thuringiensis (Bt) is known as the most important and most commonly biological control agents in the world. One of the most important factors that disable Bt in nature is ultraviolet radiation. Maintaining bacterial resistance against environmental conditions causes widespread increases of this bacterium as a pest control agent. The objective of the present study was to evaluate the protective effectiveness of graphene oxide (GO) on spore viability of Bt subsp. KD-2 against Ultra Violet-A (UV-A) radiation. In this regards, bioassay of nano and non-nano formulations were carried out against second-instar larvae of Ephestia kuehniella. After 120 h exposure to UV-A, spore viability of the nano-formulation and free spore formulation were 28.43± 0.36 % and 19.29 ± 0.69 %, respectively. The mortality of irradiated free spore formulations and non-nano formulation on the second-instar larvae of E.kuehniella were 22 ±3.05% and 35±2.88% on the 10th day of the experiment. Therefore, the results of this study showed that nanosheet of GO can be used as protective UV-A for Bt formulation.
مجموعه‌ها: