08 ارزیابی تأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری نیروی کار در صنایع کارخانهایی ایران

Text

کاربردی

(2017-12-22)
براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ناشی از شکاف بزرگ فناوری بین آنها است. نتایج مطالعات تجربی بیان میکنند، اگر کشورهای درحالتوسعه با محدودیت توسعه فناوری مواجهاند، میتوانند از کانال جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقدام به کاهش شکاف فناوری کنندکه اینکار منجر به انتقال فناوری و در نتیجه افزایش بهرهوری میشود. انتقال فناوری با این شیوه را سرریز فناوری مینامند. سرریز فناوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی، واردات فناوری و مخارج تحقیقوتوسعه داخلی، علاوه بر نهادههای سنتی تولید (نیروی کار و موجودی سرمایه) میتوانند از طریق توسعة فناوری، بهرهوری نیروی کار و در نتیجه عملکرد بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به نقش تعیینکنندة بخش صنعت در اقتصاد ایران، هدف مطالعة حاضر، بررسی اثر سرریز فناوری ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بهرهوری نیروی کاردر صنایع کارخانهای ایران در سالهای 1390-1376 است. این پژوهش با استفاده از روش دادههای تابلویی به این نتیجه میرسد که سرریز فناوری ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری نیروی کار دارد. همچنین، تأثیر مخارج تحقیق‌وتوسعه داخلی و واردات فناوری بر بهرهوری نیروی کار مثبت و معنیدار است.
مجموعه‌ها: