دوره 12, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین 

  فلاح, حبیب اله؛ مهرآرا, اسداله؛ طبری, مجتبی (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع‎آوری داده‎ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‎های عمیق، ...

 • طراحی و اعتباریابی سنجه اندازه‌گیری هم آفرینی در دانشگاه 

  طاهرپور, فاطمه (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: در عصر دانش و با توجه به گستردگی، تنوع و وسعت دانش موجود در زمینه­های مختلف، استفاده از رویکرد هم­آفرینیانه و توسعه فرایندهای هم­آفرینی راهی است در جهت استفاده بهینه و موثر دانش موجود و کاهش ابهام­ها و عدم قطعیت­ها. ...

 • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین 

  طبرسا, غلامعلی؛ ترک تبریزی, الهام؛ خمویی, فرشید (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  یکی از مسائلی که امروزه پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسئولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان ها باعث شده تا احساس تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان در قبال سازمان و جامعه کمتر ...

 • تبیین تجربه سیاست‌گذاران و متخصصان مدیریت در شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های موجود ارتقا مدیران آموزش عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری 

  پاشایی قراگزایل, حسین؛ پاشایی قراگزایل, حسین؛ نژاد حاجی علی ایرانی, فرهاد؛ نژاد حاجی علی ایرانی, فرهاد (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های موجود ارتقا مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری، انجام شد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در آبان  ماه  1397  بر روی 29  متخصصین و ...

 • الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری 

  دهقانان, حامد؛ دهقانان, حامد؛ خاشعی ورنامخواستی, وحید؛ خاشعی ورنامخواستی, وحید؛ صحت, سعید؛ صحت, سعید؛ کریم زندی, مسعود؛ کریم زندی, مسعود (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری بوده است. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش به صورت کیفی و از طریق راهبرد پژوهشی نظریه داده­بنیاد و طرح نظام مند استراوس و کوربین شامل سه ...

 • فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع 

  آذر, عادل؛ آذر, عادل؛ میرزاده کوهشاهی, لیلا؛ میرزاده کوهشاهی, لیلا؛ خدیور, آمنه؛ خدیور, آمنه؛ مقبل باعرض, عباس؛ مقبل باعرض, عباس (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: هدف این تحقیق بکارگیری رویکرد سیستم مداخلات جامع ( (TSIدر تشخیص و انتخاب متدلوژی های مناسب  برای طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی ایران است.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق سیستم ...

 • شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب 

  پورصمیمی, علی؛ پورصمیمی, علی؛ طهرانی, مریم؛ طهرانی, مریم؛ وکیلی, یوسف؛ وکیلی, یوسف (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: علی‌رغم گسترش راه‌کارها و ابزارهای متفاوت برای کنترل و کاهش فساد اداری در کشور، باز هم افشاگری به عنوان مهمترین عامل کشف فساد محسوب‌ می‌شود. از این­رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه­بندی پیشایندهای رفتارهای افشاگری در ...

 • تبیین مبانی و مؤلفه های سبک رهبری بر مبنای رسانه های اجتماعی 

  رستگار, عباسعلی؛ رستگار, عباسعلی؛ دامغانیان, حسین؛ دامغانیان, حسین؛ موسوی, امیر؛ موسوی, امیر (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-03-21)
  هدف: به دلیل گسترش رسانه‎های اجتماعی در کشور ضروری است که رهبران سازمان بعنوان اصلی‎ترین عوامل شکل دهنده فرهنگ سازمانی، مهارت لازم برای استفاده از این بستر ارتباطی نوین را بدست آورند. هدف محقق در این پژوهش بررسی تغییرات ...