دوره 11, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور) 

  محمدخانی, کامران؛ محمدخانی, کامران؛ شیری یایچی, هاجر؛ شیری یایچی, هاجر؛ نصیری قرقانی, بابک؛ نصیری قرقانی, بابک (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  در این پژوهش هدف طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی در سازمان هواشناسی کشور بود. برای این منظور از کارکنان سازمان هواشناسی ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته ( کمی – کیفی) ...

 • مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور) 

  محمدی, هانیه؛ محمدی, هانیه؛ زرگر, سید محمد؛ زرگر, سید محمد؛ همتیان, هادی؛ همتیان, هادی؛ وکیل الرعایا, یونس؛ وکیل الرعایا, یونس (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: اینترنت اشیا نسل پیشرفته اینترنت است که به سرعت در حال گسترش است و بر سازمان‌ها تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. منابع انسانی که عنصر کلیدی سازمان‌ها هستند بی شک تحت تأثیر این فناوری قرار خواهند گرفت. هدف از این تحقیق ...

 • آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکردی کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) 

  شریفیان, مژگان؛ شریفیان, مژگان؛ سبک رو, مهدی؛ سبک رو, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد به علت کارآمدی پایین و کم اثربخش بودن خروجی نظام ارزشیابی و دسته‌بندی مفاهیم (آسیب‌ها) در قالب تم‌های فرعی و اصلی است.رویکرد: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل تم ...

 • تأثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌های آن با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه 

  غمخواری, سیده معصومه؛ غمخواری, سیده معصومه (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش کارآفرینانه و پویایی محیطی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه در مرکز مشاوره و اطلاع­رسانی کارآفرینی شهر کرمان طی 15 ماه بین سال‌های 1393-1395، انجام ...

 • فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی 

  حاجی زاده میمندی, مسعود؛ حاجی زاده میمندی, مسعود؛ کرایی, حسام؛ کرایی, حسام؛ بنیاد, لیلی؛ بنیاد, لیلی؛ دشتی زاد, سعید؛ دشتی زاد, سعید (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف : با توجه به اینکه امروزه احساس بیگانگی از کار مانعی اساسی برای پویایی افراد و به تبع آن سازمان و کل جامعه محسوب می­شود، پژوهش­های زیادی در این ارتباط صورت گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل عوامل اثرگذار ...

 • احصاء عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب 

  شمس, زهرا؛ شمس, زهرا؛ وحدتی, حجت؛ وحدتی, حجت؛ زارعی متین, حسن؛ زارعی متین, حسن؛ نظر پوری, هوشنگ؛ نظر پوری, هوشنگ؛ موسوی, نجم الدین؛ موسوی, نجم الدین (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: امروزه سازمان ها برای توسعه بایستی بتوانند در برابر نوسانات و چالش ها پیشرو، سازگار و مقاوم باشند، از این رو آشنایی با مفاهیم بنیادی تاب آوری و توسعه آن برای همه سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا ...

 • تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران 

  محمدی, حامد؛ محمدی, حامد؛ الوانی, سیدمهدی؛ الوانی, سیدمهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ حمیدی, ناصر؛ حمیدی, ناصر (دانشگاه شهید بهشتی, 2020-09-22)
  هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه‌های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این‌رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی ...