دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ( در ارزیابی اجرایسیاست های کلی نظام اداری 

  میرمحمدی, سیدمحمد؛ میرمحمدی, سیدمحمد؛ ایزدخواه, محمدمهدی؛ ایزدخواه, محمدمهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  نظام اداری، مجموعه ای از اصول، ارزشها، هدفها، سیاستها، سرمایه های انسانی و امکانات مادی برای مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران است که در جهت ایجاد هماهنگی از طریق فعالیت های مدیریتی )برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل( ...

 • ارائة مدل نظام خط مشی گذاری توسعة کارآفرینی 

  داوری, علی؛ داوری, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  افزایش سطح فعالیت های کارآفرینانه و توسعة کارآفرینی در یک جامعه، به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکتها نیاز دارد. در کشور ما در شرایط فعلی به دلایلی مانند ترکیب جمعیتی جوان کشور، ...

 • سنجش سطح سازمان یادگیرنده 

  اصغرزاده شهانقی, شاهین؛ اصغرزاده شهانقی, شاهین؛ نوری, سیامک؛ نوری, سیامک (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  هدف این مقاله بررسی سطح چهار سازمان زیر مجموعه وزارت بهداشت از نظر میزان یادگیرندگی است. در این راستا، سنجش ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده در 4 سازمان تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت. در روند مرور مبانی ...

 • بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش( 

  طبرسا, غلامعلی؛ طبرسا, غلامعلی؛ دری, بهروز؛ دری, بهروز؛ قوچانی, فرخ؛ قوچانی, فرخ؛ احمدی زاد, آرمان؛ احمدی زاد, آرمان (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  هدف این مطالعه، ارائة الگویی برای ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه های انسانی و به واسطة خلق دانش است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس بااستفاده از مطالعات و پژوهشهای پیشین، شاخص ...

 • تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری 

  رمضانیان, محمدرحیم؛ رمضانیان, محمدرحیم؛ مرادی, محمود؛ مرادی, محمود؛ بساق زاده, نرجس؛ بساق زاده, نرجس (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  این مقاله به بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب دانش و قابلیت نوآوری می پردازد. با توجه به اهمیت دانش و یادگیری در فضای رقابتی امروزی، ایجاد سازمان ها و کسب وکارهای دانش محور لازمه موفقیت جهت رسیدن سریع تر به هدفها ...

 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران 

  عزیزی, شهریار؛ عزیزی, شهریار؛ صفائی فراهانی, روناک؛ صفائی فراهانی, روناک (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  به کارگیری اینترنت و فناوری اطلاعات توسط شهرداری ها به تسریع و بهبود فرایندهای خدمت رسانی کمک می کند. شهرداری تهران به عنوان بزرگترین شهرداری کشور به عنوان مورد مطالعه جهت سنجش میزان آمادگی الکترونیکی انتخاب شد. 248 کارشناس ...

 • ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی 

  حضوری, محمدجواد؛ حضوری, محمدجواد؛ یمانی, مرضیه؛ یمانی, مرضیه؛ قربانی, محمدجواد؛ قربانی, محمدجواد (دانشگاه شهید بهشتی, 2013-02-19)
  از آن جایی که توان مدیریتی، عامل مهمی در بهبود سطح عملکرد و تعالی سازمان ها محسوب می شود، لذا انتخاب مدیران توانمند و انتصاب آن ها به پست های مدیریتی برای سازمان ها اهمیت بسیار دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور، ...