دوره 2, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها 

  میرمحمدی, سیدمحمد؛ میرمحمدی, سیدمحمد؛ حسن پور, اکبر؛ حسن پور, اکبر (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است. مقاله ...

 • طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران 

  حاج کریمی, عباسعلی؛ حاج کریمی, عباسعلی؛ رضائیان, علی؛ رضائیان, علی؛ هادیزاده, اکرم؛ هادیزاده, اکرم؛ بنیادی نائینی, علی؛ بنیادی نائینی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  یکی از مهم ترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. همچنین توجه به شایستگی های مدیریتی مدیران، به ویژه مدیران منابع انسانی ...

 • پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن (1388- 1378) 

  فرهادی نژاد, محسن؛ فرهادی نژاد, محسن؛ لگزیان, محمد؛ لگزیان, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  تلاش دولت ها برای دستیابی به جامعه ای بهتر، بدون شناخت عواملی که روند حرکت آن ها را کند می کند، نتایج مورد نظر را در پی نخواهد داشت. یکی از عواملی که بر فرآیند رشد و توسعه جوامع اثر فراوانی می گذارد، فساد اداری است. این ...

 • تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی 

  دانایی فرد, حسن؛ دانایی فرد, حسن؛ فانی, علی اصغر؛ فانی, علی اصغر؛ براتی, الهام؛ براتی, الهام (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  اگر زبان ها به حرکت در نیایند، دانشی برای سازمان تولید نمی شود. زبان، ابزار تعامل انسان ها در سازمان هاست. اگر انسان به سازمان روح می دهد و سرمایه استراتژیک آن محسوب می شود، به دلیل آن است که متولیان رصدخانه سازمانی که در ...

 • مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار 

  آذر, عادل؛ آذر, عادل؛ نجفی, سجاد؛ نجفی, سجاد (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  امروزه تخصیص منابع، غالباً ذهنی، تجربی و مبتنی بر روش های کهنه است و لذا به رضایت عمومی نمی انجامید و قابلیت تعمیم پذیری و انطباق ریاضی ندارد. از این رو استفاده از نظریه های کمی برای نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدلال انسانی، ...

 • تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان 

  مرتضوی, سعید؛ مرتضوی, سعید؛ کارشکی, حسین؛ کارشکی, حسین؛ ساغروانی, سیما؛ ساغروانی, سیما (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  فرسودگی هیجانی، نه تنها به کارکنان بلکه به سازمان نیز آسیب جدی وارد می نماید. بنابراین، توجه به عوامل تأثیرگذار بر این متغیر به منظور کاهش این آسیب، ضروری است. اما از آنجا که بسیاری از بنیان های نظری به تأثیر هیجانات و ...

 • طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی 

  دری نوکورانی, بهروز؛ دری نوکورانی, بهروز؛ سبحانی فرد, یاسر؛ سبحانی فرد, یاسر (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-04-21)
  برونسپاری را می توان استفاده از تأمین کننده ای در خارج از سازمان دانست، به گونه ای که تأمین کننده، کالا یا خدمتی را که قبلاً به طور عادی در سازمان ارائه می شده است، در خارج از سازمان ارائه دهد. در این پژوهش سعی شده است که ...