دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مبانی و بسترهای تفکر و تعقل خلّاق از دیدگاه اسلام 

  نقی پورفر, ولی اله؛ نقی پورفر, ولی اله (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  تفکر و تعقل ارزشمند و خلاق در اسلام، اساس ایمان و موجب سعادت ابدی است؛ ازاینرو شکل گیری و استمرار این تفکر وتعقل از مبانی و بسترهای فردی، خانوادگی ، اجتماعی و حکومتی برخوردار است که در این مقاله ، عمدتا، به دو محور فردی و ...

 • تحلیل مؤلفه های حکمت در نهج البلاغه با استفاده از تحلیل محتوا 

  رنجبریان, بهرام؛ رنجبریان, بهرام؛ علامه, سید محسن؛ علامه, سید محسن؛ رشید کابلی, مجید؛ رشید کابلی, مجید؛ غلامی کرین, محمود؛ غلامی کرین, محمود (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  حکمت در لغت به معنی ژرف اندیشی، ظرفیت قضاوت درست در مورد زندگی و درستی و پایداری قضاوت در انتخاب ابزار و اهداف می باشد. حکمت فراتر از داده، اطلاعات و دانش می باشد. حکمت فرایندی است که به وسیله آن بین خوب و بد قضاوت می شود. ...

 • عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران 

  فرهنگی, علی اکبر؛ فرهنگی, علی اکبر؛ مهرگان, محمد رضا؛ مهرگان, محمد رضا؛ دامغانیان, حسین؛ دامغانیان, حسین (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر و میزان اثر آنها بر رهبری خدمت گزار در بانک پارسیان است. روش تحقیق به کار رفته در این بررسی، بر حسب هدف،کاربردی؛ بر حسب نحدوه ی گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی ای مدیری شعب)رؤیا ...

 • راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی: بررسی نقشمتغیرهای قدرت نامتوازن، وابستگی متقابل و اعتماد 

  تیموری, ابراهیم؛ تیموری, ابراهیم؛ فشارکی, مهدی؛ فشارکی, مهدی؛ بازیار, افشار؛ بازیار, افشار (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  از آنجایی که سازمانها به صورت معمول از مکانیزمهای کنترل )از قبیل قراردادها( برای مدیریت ریسک روابط بین سازمانی استفاده می کنند، هدف اصلی این پژوهش، بررسی سایر راهبردهای متصور برای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی است. این ...

 • بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتیکشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 

  پورکاظمی, محمد حسین؛ پورکاظمی, محمد حسین؛ آسایش, حمید؛ آسایش, حمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  سازمان امور مالیاتی، با هدف فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، در سال 0981 به عنوان سازمانی مستقل ...

 • تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران 

  زارعی متین, حسن؛ زارعی متین, حسن؛ سبکرو, مهدی؛ سبکرو, مهدی؛ آیباغی اصفهانی, سعید؛ آیباغی اصفهانی, سعید؛ رامین مهر, حمید؛ رامین مهر, حمید (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشری و به عنوان عاملی که در تقویت قوای روانی افراد تأثیر بسزایی داشته و انسان را جهت مقابله با پیچیدگی ها و مشکلات دنیای امروز محیا می گرداند؛ توجه بسیاری از پژوهشگران، ...

 • بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد 

  شمس مورکانی, غلامرضا؛ شمس مورکانی, غلامرضا؛ میرزاپور, سمیرا؛ میرزاپور, سمیرا (دانشگاه شهید بهشتی, 2011-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست معیارهای نه گانه ی مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاه به انجام رسید. در این پژوهش ، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور، دانشگاه آزاد شهرکرد انتخاب و از میان جامعه ...