دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه 

  فهیم, سعیده؛ فهیم, سعیده؛ حسنی, محمد؛ حسنی, محمد؛ قلاوندی, حسن؛ قلاوندی, حسن؛ قلعه ای, علیرضا؛ قلعه ای, علیرضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  هدف: مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل چابک سازی ساختار سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: متدولوژی مورد استفاده در این پژوهش، تلفیق فرایند تحلیل شبکه ای ANP و رویکرد DEMATEL بود. جامعه مورد بررسی ...

 • مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی 

  پارسا مقدم, مصطفی؛ پارسا مقدم, مصطفی؛ سلاجقه, سنجر؛ سلاجقه, سنجر؛ کمالی, محمد جلال؛ کمالی, محمد جلال (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه یک الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از بعد هدف ...

 • تاثیر رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب: تبیین نقش میانجی‌گر معضلاتِ درک شدنِ اشتباه 

  زارع, امین؛ زارع, امین؛ رمضانی قطب آبادی, علی؛ رمضانی قطب آبادی, علی؛ فرهادی, پیام؛ فرهادی, پیام (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  سبک رهبری خودکامه از سبک­های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک­های لبه تاریک رهبری محسوب می­شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با ...

 • تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی 

  رجبی فرجاد, حاجیه؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ عزب دفتر, آسیه؛ عزب دفتر, آسیه (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی  در اداره مالیات شمال تهران انجام شد. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری ...

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL 

  موسوی زاده جزائری, فائزه؛ موسوی زاده جزائری, فائزه؛ شکیبازاد, محمد؛ شکیبازاد, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  این پژوهش، باهدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (KM) در شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL صورت گرفته است. از طریق بررسی ادبیات در میان بسیاری از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ، نه عامل به ...

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی 

  موسوی, سید نجم الدین؛ موسوی, سید نجم الدین؛ مومنی مفرد, معصومه؛ مومنی مفرد, معصومه؛ مهرابی, مهناز؛ مهرابی, مهناز (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  حسادت سازمانی احساس منفی است که در تمامی سطوح سازمانی به چشم می خورد. پیامدهایی همچون تضعیف روابط بین فردی، از بین بردن پیوندهای دوستی و آسیب رساندن به تبادل دانش را برای سازمان به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ...

 • طراحی مدل جامع عملکرد با رویکرد چندسطحی 

  گنجعلی, اسداله؛ گنجعلی, اسداله (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  در نظریه‌پردازی متعارف، عملکرد به عنوان یک پدیده‌ خُرد یا کلان مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه عملکرد ماهیتاً پدیده‌ای چندسطحی می‌باشد و رویکرد متعارف قادر نیست به‌درستی آن را تحلیل نماید چرا که با تمرکز بر یک سطح از ...

 • شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و سازوکارهای کاهش آن در سازمانهای نظارتی: کاربردی از روش کیو سورت 

  آشنا, مصطفی؛ آشنا, مصطفی؛ عباس پور, عباس؛ عباس پور, عباس؛ دهقانان, حامد؛ دهقانان, حامد؛ حقیقی کفاش, مهدی؛ حقیقی کفاش, مهدی (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقّی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی ...

 • ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی 

  موسوی نژاد, ُسید هادی؛ موسوی نژاد, ُسید هادی؛ وحدتی, حجت؛ وحدتی, حجت؛ حکاک, محمد؛ حکاک, محمد؛ نظرپوری, امیرهوشنگ؛ نظرپوری, امیرهوشنگ (دانشگاه شهید بهشتی, 2019-03-21)
  هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می­تواند منجر به خلاقیت و نوآوری­های جدید در سازمان­ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به‌عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است.طراحی/ ...