دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مقیاس‌بندی مکانی جریان‌های کم 

  مدرس, رضا (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  در تحلیل فراوانی منطقه‌ای متغیرهای هیدرولوژیک، اطلاعات یک یا چند ایستگاه به یک ناحیه تعمیم داده می‌شود. در این حالت فرض بر این است که تغییرات این اطلاعات در منطقه با ضریب مشخصی صورت می‌گیرد که به آن مقیاس گفته می‌شود. در ...

 • مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل‌‌های ریاضی یک بعدی، شبه دوبعدی و دوبعدی در یک بازه رودخانه 

  یاسی, مهدی؛ عزیزپناه, بهزاد (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  کاربرد مدل‌های ریاضی در طرح‌های مهندسی رودخانه اجتناب ناپذیر است. با این وجود، نیاز حداقل به اطلاعات صحرایی، حجم محاسباتی اندک و درجه اعتماد مدل‌های ریاضی در رودخانه‌ها باید مورد نظر قرار گیرد. هدف اصلی در تحقیق حاضر، ...

 • مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی 

  لشته نشایی, میر احمد؛ متین سرشت, ایوب؛ منشی زاده, مرتضی؛ حاتمی, فرید (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  در این مقاله پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل و تغییرات بستر سواحل در اثر تکرار این پدیده با استفاده از دو روش مدل فیزیکی و ریاضی بررسی شده است. نتایج آزمایش با استفاده از مدل فیزیکی ساخته شده نشان داد که در ...

 • تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق درحوضه اصفهان و سیرجان 

  صادقی, سید حمیدرضا؛ نجفی, درعلی؛ وفاخواه, مهدی (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  تعداد کم ایستگاه‌های رسوب سنجی و محدودیت تعداد سال‌های دارای آمار و همچنین تعداد کم نمونه برداری‌ها در وقایع سیلابی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور، تجزیه و تحلیل بار رسوب رودخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. از این ...

 • تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران 

  اختری, روح انگیز؛ مهدیان, محمد حسین؛ مرید, سعید (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  سیستم‌های پایش در تدوین طرح‌های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار هستند که بدین منظور از شاخص‌های خشکسالی برای بیان کمی این پدیده استفاده می‌گردد.  اما معمولا این شاخص‌ها به صورت نقطه‌ای محاسبه می‌شوند ...

 • تاثیر عدم اطمینان بر معیارهای مخاطره در مدیریت مخزن 

  گنجی, آرمان؛ خلیلی, داور؛ همایون‌فر, مهران (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  در شرایطی که یک سیستم پیچیده مورد مطالعه قرار می‌گیرد یا در مورد آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست، طراحی، پیش‌بینی و ارزیابی راندمانها، نتیجه نهایی اجرای پروژه و سود و زیانهای حاصله از آن چندان دقیق نخواهند بود. در چنین ...

 • مقایسه روش‌های استخراج خطوط همزمان پیمایش برای استفاده در روش روندیابی زمان – مساحت 

  شکوهی, علیرضا؛ ثقفیان, بهرام (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  روش زمان - مساحت یکی از مناسب‌ترین و ساده‌ترین تکنیک‌های روندیابی حوضه‌ها می‌باشد و بالقوه می‌تواند به عنوان یک مدل توزیعی مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد روش زمان - مساحت با نرم افزارهای GIS به سهولت امکان‌پذیر است. در این ...

 • ارزش و هزینه کامل آب : مطالعه موردی سد علویان 

  جعفری, سید عباس (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)
  در فرایند توسعه اقتصادی کشورها که همراه با رشد فزاینده جمعیت و توسعه بخش کشاورزی می‌باشد، دسترسی به منابع آب مطمئن ضرورت می‌یابد. طرحهای تامین و انتقال آب از منظر مسایل اقتصادی و اجتماعی  از جمله ارزشها و هزینه‌های تامین ...

 • پیشگفتار 

  کارآموز, محمد (انجمن علوم و مهندسی منابع آب, 2007-01-21)