مرور دوره 23, 39- ویژه مهندسی و علم و مواد بر اساس پدیدآور