دوره 1, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی 

  رحمانزاده, رؤیا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  طی چهل سال اخیر تأمین اجتماعی گسترش یافته تا حدی که چارچوب حمایت اجتماعی را دربر میگیرد . الگوی سنتی تأمین اجتماعی رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تأمین اجتماعی در کشورهایی که پایگاه واقعی زنان متحول شده ...

 • موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی 

  عابدینی, یاسمین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  به منظور بررسی رابطه راه های مقابله تنیدگی با پیشرفت تحصیلی و جایگاه اجتماعی - اقتصادی نوجوانان دختربه عنوان متغیر مهم غیرشناختی ، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس ...

 • نقش و تصویر زن در بازی های الکترونیکی 

  شاوردی, تهمینه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  بازی وسیله‌ای برای « اجتماعی شدن» یا آشناسازی افراد با هنجارهای رایج در یک جامعه است تا بتوانند این هنجارها را درک کنند و در رفتار خود به کار ببرند. بازی های الکترونیکی نقش قابل توجهی در پرکردن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان ...

 • مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری 

  نوروزی, لادن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق ، نشانگر آن است که مهمترین عامل مؤثر بر احتمال مشارکت زنان شهری در بازار کار ایران ، سطح تحصیلات آنان است. افزایش سهم زنان دارای آموزش عالی در سال های آتی، به تنهایی می تواند سالیانه نزدیک ...

 • اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی 

  هاشمی, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات ، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است . هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های ...

 • موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1) 

  اسفیدانی, محمد رحیم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  مدیریت زنان در سازمان های سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل عمومی در بیشتر سازمان های دولتی کشور ما به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. به نظر می رسد در این میان عامل جنسیت بیش از شایستگی و توانمندی مورد ...

 • موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی 

  اعزازی, شهلا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  جامعه شناسی به عنوان علم بررسی مناسبات انسانی به دلیل نادیده انگاشتن مسایل زنان همواره مورد نقد و ایراد است . مردانه بودن علوم اجتماعی و در حاشیه قرارگرفتن و یا نامریی بودن زنان در جامعه شناسی را در زمینه های متفاوتی از ...

 • تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه 

  زاهدی, شمس السادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  نظریه پردازان حوزه « جامعه شناسی شغل » در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان ...

 • مشارکت اجتماعی زنان (1 ) 

  طلب, ژاله شادی؛ کمالی, افسانه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  درجامعه شناسی نظریه واحدی که بتواند در توضیح وتبیین مشارکت اجتماعی زنان بویژه در کشورهای درحال توسعه بکار گزفته شود کمتر یافت می شود . بنابراین چارچوب مفهومی خاصی برای این پژوهش طراحی شد . این مقاله بخشی از یافته های پژوهشی ...

 • همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن 

  ربیعی, محمدعلی سیف؛ تهرانی, فهیمه رمضانی؛ حتمی, زینت نادیا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-08-23)
  خشونت علیه زنان بویژه همسرآزاری یک سوم زنان را در سراسر جهان درگیر کرده است. این طرح با شیوه تحلیل مقطعی درباره زنان دارای همسر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 انجام گرفت . تعداد 384 نفر از زنان متأهل از ...