دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه 

  بستی, حیدر جانعلیزاده چوب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  این مقاله به بررسی جایگاه زنان در بنیاد جایزه نوبل طی سال های 1901 تا 2006 و 20 فرهنگستان علوم در 20 کشور جهان می پردازد. تحلیل داده های بدست آمده از صفحه خانگی بنیاد مذکور در فضای وب و همچنین داده های جمع آوری شده از طریق ...

 • زن در شعر جمیل صدقی زهاوی 

  نیازی, شهریار؛ اصفهانی, آمنه جهانگیر؛ اصفهانی, زهرا جهانگیر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  این مقاله به بررسی نخستین پژواک اندیشه‌ها و نظرات مربوط به دفاع از برابری زن و مرد در جهان عرب، پس از نهضت می‌پردازد. پیشرفت‌های علمی در جهان غرب در قرن نوزدهم و رسیدن امواج دانش جدید به جهان عرب و همچنین شرایط اجتماعی و ...

 • بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی 

  کاظمی, عباس؛ فصیحی, آزاده ناظر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  در این مقاله به بررسی بازنمایی زنان در یک آگهی بازرگانی تلویزیونی پرداخته می‏شود. سؤال اصلی در این جا چگونگی ارائه تصویر زن به گونه‌ای است که بازتولید فرهنگی « فنای نمادین» آنها را در جامعه به دنبال دارد. بخش بزرگی از ...

 • واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل 

  صادقی, رسول؛ قدسی, علی محمد؛ افشارکهن, جواد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  در وضعیت کنونی جامعه ایران، پدیده ازدواج تحت‏تأثیر تحولات ساختاری و ارزشی جامعه از یکسو و شرایط بی‎سازمانی و ناهماهنگی خرده‎ نظام‎های اجتماعی از سوی دیگر، بعنوان یک مسئله اجتماعی نمود یافته است. با توجه به اهمیت موضوع و ...

 • عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی (مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) 

  ریاحی, محمد اسماعیل (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  هدف از انجام این پژوهش، توصیف میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی توسط مردان و زنان جوان در استان مازندران و تحلیل عوامل خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام گردیده و برای گردآوری داده‌ها ...

 • دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران) 

  ذکایی, محمد سعید؛ قاراخانی, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  در اغلب فرهنگ‌ها فرایند زنانگی در دختران جوان کمتر با ‌اهمیت تلقی شده و به عنوان موضوعی در حوزة مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار‌ گرفته است. طرز تلقی دختران از زنانگی، نحوة پذیرش و ایفاء ارزش‌های زنانگی توسط دختران از ...

 • تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده 

  راودراد, اعظم؛ نایبی, هوشنگ (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  در این مقاله نقش جنسیت در چگونگی تصور افراد شاغل متأهل، اعم از زن و مرد از وظایف خانوادگی شان، عملکرد آنها در این زمینه و شکاف احتمالی میان نظر و عمل ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف توضیح این نکته است که چه تفاوت‌هایی ...

 • مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها 

  شکوری, علی؛ جاه, مریم رفعت؛ جعفری, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-08-23)
  : تداوم فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان به علت وجود موانع و محدویت‏های گوناگون تاریخی و فرهنگی در سر راه پیشرفت و تحول وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان موجب طرح رویکردها و تدابیر مختلف از جمله توانمندسازی زنان در ادبیات توسعه و ...