دوره 11, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان 

  امام جمعه زاده, سیدجواد؛ ابراهیمی پور, حوا؛ رهبرقاضی, محمودرضا؛ نوعی باغبان, سیدمرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  مشارکت سیاسی، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به‏شمار می‏رود. زنان از جمله گروه¬های عمده جامعه هستند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن ضروری به نظر می¬رسد، لذا مطالعه رفتار سیاسی ...

 • تأثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل) 

  نایبی, هوشنگ؛ گلشنی, میمنت (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  پژوهش حاضر، به‌منزلة یکی از تحقیقاتی که در حوزة مفهوم قدرت انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این سؤال است که مجموعه عوامل مؤثر بر قدرتِ تصمیم‏گیری زنان در خانواده چیست؟ تحقیق حاضر، به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مفاهیم ...

 • سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت 

  حسینی, حاتم؛ گراوند, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  با نفوذ مدرنیته در ایران، نظام هنجاری در جوامع دچار دگرگونی شده و الگوهای سنتی، ب هویژه الگوی خانواده، هم زمان دچار تحولات مختلفی گردید؛ به طوری که در طول دهه های اخیر میانگین سن ازدواج دختران افزایش یافته است. این نوشتار، ...

 • انگیزه‌های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت: شباهت‌ها وتفاوت‌ها 

  آراستی, زهرا؛ کنعانی, احمد؛ سیدقاسمی, نویساسادات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  یکی از عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه‌های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می‌دهد زنان و مردان با انگیزه‌های متفاوتی به کارآفرینی روی می‌آورند. این در حالی است که انگیزه‌های کارآفرینان در بخش صنعت، به‌خصوص با در نظر ...

 • تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان 

  حاتمی, عباس؛ امامی, الهه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  تأثیر شکاف‌های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی‌دهی در شهر ...

 • سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی، و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان) 

  عباسی شوازی, محمدجلال؛ خواجه صالحی, زهره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  ایران، در چند دهة اخیر، افت شدیدی را در میزان باروری کل داشته است. نتایج مطالعات نشان می‏دهد نقش زنان در اجتماع و توانایی تصمیم‏گیری در امور خانواده از عوامل مؤثر بر رفتار باروری زنان است و استقلال زنان عامل مهمی جهت کنترل ...

 • سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران 

  قاضی طباطبایی, محمود؛ مهری, نادر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه‌داری و بچه‌داری، بایستی مدت‌زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن‌ها در مقایسه ...

 • تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینه‏های شکل‏گیری 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ ملکی پور, زینب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2013-03-21)
  جامعه‏شناسان از دو منظر به بررسی موضوع خانواده پرداخته‏اند؛ از سویی، به مسائلی مانند ساختار و کارکرد خانواده توجه داشته‏اند و از سوی دیگر، به تغییرات و تحولات خانواده. هرچه از عمر خانواده‏های گسترده می‏گذرد و تبلور خانوادة ...