دوره 5, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • فهرست انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)

 • بدون عنوان 

  Ahadiat, Nasrollah (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)

 • راهنمای تنظیم مقالات 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)

 • نقش حسابداری مدیریت در ژاپن 

  خاتمی, محمدعلی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  پیشرفتهای مقاله پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه ...

 • بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منبع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران 

  اعتمادی, دکتر حسین؛ شهریاری, محمدرحیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  این مقاله پژوهشی درصدد است میزان تاثیر ارائه اطلاعات حاسبداری منابع انسانی بر رفتار (تصمیمات) استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد. فرضیه اصلی تحقیق عنوان می کند که اندازه گیری و ...

 • بنا نهادن تئوری حسابداری 

  قائمی, محمدحسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این ...

 • پژوهشهای کاربردی در حسابداری 

  محمدصادقی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی ‹‹بررسی های حسابداری›› به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و ...

 • به سوی یک نظریه کارآ و منصفانه در خطی مشی ها و رویه های حسابداری 

  خلوت, حمیدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  در پی تحقیق برای قانونمندی مبانی نظری حسابداری‘ مسأله اصلی که نظریه پردازان با آن مواجه هستند معطوف به نوع ترکیبی است که برای بازار قائل هستند. آنها می خواهند فرایند این ترکیب را که به موجب آن به بازار ماهیت مستقل از افراد ...

 • آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه 

  ثقفی, دکتر علی؛ فروغی, داریوش (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  این مقاله پژوهشی‘ درصدد است که آثار احتساب سود تضمین شده سرمایه‘ بر تصمیم های اقتصادی را از طریق انعکاس این آثار بر ارقام حاسبداری و گزارشهای مالی بررسی نماید. فرضیه ای که در تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از ...

 • تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید 

  آقایی, دکتر محمدعلی؛ رضازاده, جواد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)

 • Just – In – Time و تأثیر آن بر حسابداری مدیریت 

  مشبکی, دکتر اصغر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1996-09-22)
  سیستم JIT سیستمی است که انجام به موقع فعالیتها را مورد تأکید قرار می دهد. چنین نگرشی در سیستمهای تولیدی سبب شده حجم موجودیتها (مواد اولیه‘ کالای در جریان ساخت‘ و کالای ساخته شده) به میزان زیادی کاهش یابد و متعاقب با این ...