دوره 1393, شماره 30

 

ارسال های اخیر

 • نقش برنامه‌ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه‌ای براساس SWOT، از دیدگاه معلمان شهرستان نهاوند 

  زمانیان, مجتبی؛ اقبالی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش برنامه‌ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه‌ای براساس فرصت‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌هاست. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نیز ...

 • بررسی عوامل مؤثر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی 

  شربتی, اکبر؛ وطنی, علی؛ عموزاده مهدیرجی, حسین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  نیاز به امنیت، همواره از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در جامعه‌ی بشری به‌شمار می‌رود. بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و هم‌چنین شکوفایی استعدادها، مهم‌تر از عنصر امنیت در جامعه نیست و توسعه‌ی اجتماعی، ...

 • بایسته‌های پلیس در میانجی‌گری کیفری 

  یاراحمدی, مسعود (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  چکیده میانجی‌گری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های عدالت ترمیمی، به‌نحو گسترده‌ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. رضایت و حفظ حقوق بزه‌دیده، حفظ حقوق بزه‌کار، پیروی از اصل پذیرش مسئولیت توسط بزه‌کاران، اعاده ...

 • بررسی بخشش‌درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 

  قمری گیوی, حسین؛ صادقی, مرتضی؛ نادر پیله رود, مقصود (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بخشش‌درمانی بر کنترل درونی و بیرونی خشم پسران نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده ...

 • نئولیبرالیسم و خطر در جرم‌شناسی 

  او مالی, پات (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  چکیده «جامعه‌ی خطر» مفهومی است که با بسیاری از حوزه‌های دانشگاهی تلاقی پیدا می‌کند و عبارت است از تصور زمان حال که در آن جامعه از خطر آگاه است. مطابق این مفهوم، سازمان‌‌دهی خطر به‌عنوان شیوه‌ی اداره‌ی تمامی مشکلات، هر روز ...

 • پیشگیری اجتماعی از سرقت از طریق مداخله‌ی جامعه‌ی محلی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) 

  میرزاخانی, عبدالرحمن؛ درویشی, صیاد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  پیشگیری اجتماعی از جرم یکی از شیوه‌های اصلی در پیشگیری از جرم محسوب می‌شود و موفقیت در تحقق آن، نیازمند مشارکت اجتماعی جامعه است. تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به نقش جامعه‌‌ی محلی در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت انجام گرفته ...

 • تحلیل ارتباط بین امنیت، توسعه‌ی پایدار و شاخص‌های شهر سالم در استان قزوین 

  رحمانی, محمدحسن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  با روند روزافزون شهرنشینی و بروز پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و جمعیتی، مطالعات پیرامون کیفیت زندگی به‌طورعمده بر ماهیت شهری تمرکز و رواج یافته است، به‌طوری‌که شهر سالم به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در مطالعات شهری و ...

 • پیشگیری اجتماعی از سرقت از طریق مداخله‌ی جامعه‌ی محلی 

  درویشی, صیاد؛ میرزاخانی, عبدالرحمن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2014-03-21)
  چکیده زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جرم یکی از شیوههای اصلی در پیشگیری از جرم محسوب می گردد که امروزه در جوامع مختلف دنبال می شود وموفقیت در تحقق آن، نیازمند مشارکت اجتماعی در جامعه است. لذا تحقیق حاضر، با هدف دستیابی ...