دوره 3, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • رابطه حیای همسران و ناسازگاریهای زناشویی 

  عباسی آغوی, محمدمهدی؛ کریم زاده, صادق؛ احمدی محمدآبادی, محمدرضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  عمیقترین و اثرگذارترین روابط زندگی انسان یعنی، روابط زناشویی، گاه با نابسامانیها و ناسازگاریهایی روبرو میشود که اگر برطرف نشود اثرات ناگواری روی فرد و جامعه به جای خواهد گذاشت. مؤلفههای گوناگونی با ناسازگاریهای زناشویی در ...

 • رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب 

  جعفر هوشیاری؛ مهدی صفورایی پاریزی, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در میان دانشجویان مرد و زن متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ها، و طلاب سطح دوم و سوم حوزه های علمیه شهر قم انجام شد. تعداد 420 نفر از این افراد به ...

 • مادر از نگاه اسلام و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری بر اساس متون دینی 

  سراقی, همایون؛ منیرپور, نادر؛ احمدی, محمدرضا؛ حسن آبادی, حمیدرضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  این پژوهش با هدف بررسی نقش مادر با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری از نگاه اسلام انجام شده است. یافتههای پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد بیانگر ده مؤلفه برای نقش مادر بود که در سه سازه اصلی ...

 • اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

  نواب, زهراسادات؛ کلانتری, مهرداد؛ جوادزاده, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی در زندگی زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان در سال 1392 بود. بدین منظور از میان مراکز مشاوره شهرستان اصفهان چهار مرکز به صورت در ...

 • نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل 

  هراتیان, عباسعلی؛ جانبزرگی, مسعود؛ آگاههریس, مژگان (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و پایبندی مذهبی، در پیشبینی تعارض زناشویی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان متأهل استان سمنان در سال 1393 بودند و نمونه 391 نفری پژوهش با نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای ...

 • مقایسه کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خودپنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد 

  دادخواهی, سمیه؛ محمود فخه, هیمن (جامعه المصطفی العالمیه, 2015-05-22)
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خودپنداره در جوانان معتاد و غیر معتاد شهرستان خوی انجام گرفت. در این مطالعه علی- مقایسهای تعداد سی نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیکهای ترک اعتیاد شهرستان ...