دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • گونه شناسی تعامل نیکو با والدین از منظر قرآن 

  آخوند, سکینه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  یکی از هنجارهای مثبت اجتماعی که نزد همه جوامع پسندیده است، تعامل نیک و خوشرفتاری با دیگران است. مکتب حیات بخش اسلام بر احترام، نیک رفتاری و احسان تأکید فروان دارد؛ زیرا بدین وسیله افراد به تکامل فردی و اجتماعی دست می یابند. در ...

 • تقسیم کار جنسیتی از دیدگاه اسلام 

  شهناز براتی؛ مرادخانی, مهری؛ عنایت, حلیمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  در سراسر تاریخ، تقسیم کار به موازات مسائل مربوط به جنسیت متحول شده و در طول تاریخ، هم توسط مردان و هم توسط زنان انجام شده است. تقسیم کار بر اساس جنس، به فرایندهایی اطلاق می شود که در آن ها، وظایف براساس جنس افراد، تقسیم ...

 • تاثیر آموزش گروهی زوجین بر اساس رویکرد ارتباط درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر شهر اصفهان 

  عذرا اعتمادی؛ امین جعفری, بتول؛ شاه سیاه, مرضیه (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر آموزش گروهی زوجین با شیوه ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر است. این پژوهش با روش تحقیق نیمه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعهآماری آن شامل کلیه ...

 • نقش مادری در آموزه های قرآنی 

  اعظم نوری (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  مادری در کنار همسری، مهم ترین نقشی است که زنان در خانواده بر عهده می گیرند. هرچند امروزه با نگرشهای فمینیستی، این نقش ها به چالش کشیده شده، با تکیه بر طبیعت و فطرت زنانه، نقش مادری در آموزه های اسلامی به ویژه در آیات قرآن ...

 • مدرنیته، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت در ایران 

  محبوبه جوکار (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  روند نزولی رشد جمعیت در ایران طی سالهای اخیر که به دنبال تغییر سبک زندگی رخ داده، متأثر از مدرنیته و مبانی مدرنیستی است. اهمیت بررسی این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم در صورت ادامه این روند، در آینده با پیری جمعیت و ...

 • علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات 

  مروتی, سهراب؛ وحیدنیا, فرحناز؛ فتاحی, امیر؛ صادقی, عماد (جامعه المصطفی العالمیه, 2014-03-21)
  پیدایش و گسترش انحراف های جنسی از مهم ترین زمینه های سقوط و تباهی هر جامعه به شمار می رود. ازاین رو، پژوهش در مورد عوامل پیدایش این آسیب، اهمیت ویژه ای دارد و نقش بسزایی در پیشگیری از بروز آن خواهد داشت. در پژوهش حاضر به ...