مرور دوره 3, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • پایداری و ارزشیابی اقلام غیرعملیاتی 

  مهرانی, کاوه؛ ابراهیمی, ابراهیم؛ احمد خان بیگی, مصطفی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  این مطالعه به بررسی پایداری اقلام غیرعملیاتی و واکنش بازار به این پایداری می‌پردازد. افزایش تکرارپذیری اقلامی که به طور پیش فرض غیر‌مکرر هستند، شاید بیانگر نگرش مدیریت در تغییر یا جابه‌جایی هزینه‌های مکرر در یک طبقه ی ...

 • بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری 

  بادآور نهندی, یونس؛ درخور, سعید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 ...

 • بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  ایزدی نیا, ناصر؛ امینی, ولی اله؛ ربیعی, حامد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  مربوط بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می‌تواند توسط ارتباط هم‌زمان میان اطلاعات حسابداری، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه‌گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت‌هایی است که در زمینه‌ی بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته ...

 • تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  خانی, عبدالله؛ صادقی, محسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و ...

 • بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه 

  ستایش, محمد حسین؛ غفاری, محمد جواد؛ رستم زاده, ناصر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها از موضوعاتی است که پژوهش‌های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

 • ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران 

  سلیمانی امیری, غلامرضا؛ عابد, آمنه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  در این پژوهش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ، مدیلیانی، انحراف معیار، بتای سنتی، ترینر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک ...

 • هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود 

  بولو, قاسم؛ رحمانی مهر, مسعود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

 • رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران 

  رحیمیان, نظام الدین؛ ابراهیمی میمند, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیاز کلی داده شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت‌ها در زمینه ...

 • بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی برکارایی سرمایه گذاری 

  فخاری, حسین؛ رسولی, شادی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده‌ی بیدل و همکاران (2009) در صدد مطالعه رابطه‌ی میان محافظه کاری، کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری است.تحقیق مذکور، مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل ترکیبی داده ها بوده که از ...