مرور دوره 1, شماره 0 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 23

 • فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان 

  آژند, دکتر یعقوب (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  شناخت هنرمندان هنرهای تجسمی جهان ‘ چند مدتی است که درکشور ما بطور جدی و آکادمیک شروع شده است . ترجمه چند اثر معتبر تاریخ هنر و تنظیم چند فرهنگنامه در زمینه هنرهای تجسمی و ترجمه زندگینامه برخی از هنرمندان نام آور جهان از ...

 • موسیقی ابن زیله اصفهانی (یکی از نخستین موسیقی شناسان بزرگ دوران ایران) 

  بینش, دکتر تقی (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • سمبولیسم وهنر 

  طلب, علیرضا نوروزی (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  بحث سمبولیسم در هنر‘ یکی از مهمترین مباحثی است که اندیشه صاحبنظران را همیشه به خود معطوف ومشغول ساخته است .همان گونه که از عنوان بحث بر می آید‘ نخست مقوله هنر و سمبولیسم هر کدام باید به تنهایی مورد شناسایی واقع شوند ودر ...

 • شهر سازی (اندیشه های خام شهر سازی) 

  نیا, مهندس احمد سعید (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  ماهیت مسائل شهری مسائل امروز شهرهای ایران‘ از سرشت پیچیده شهر سرچشمه می گیرد. این سرشت دارای دووجه است: یکی فرایند شهر نشینی مانندمسائل اجتماعی ‘اقتصادی ‘ زیست محیطی ‘ ارتباطات ومانندآن‘ و دیگری فرایند خرد و اندیشه ...

 • فضای معماری شهر ایرانی در برابر غرب 

  توسلی, مهندس محمود (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  این نوشته مقدمه ای است درباره فضای معماری و شهر ایرانی ومسایل آن در حال حاضر‘ به همراه اشاره ای تطبیقی با شرایط جهانی . این بحث مختصر در سه دوره تاریخی عنوان شده است. 1- دوره پیش از تسلط مدرنیسم یا نوگرایی؛ 2- دوره تسلط ...

 • مروری بر معماری معاصر جهان و مسأله هویت 

  دیبا, دکتر داراب (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • همبستگی هنرها در زیر گنبد مینا 

  فخرالدینی, فرهاد (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • مرمت پنهان در معماری ایران 

  حناچی, پیروز (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • موسیقی ایران در حال و آینده 

  کیانی, مجید (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • پیوند با گذشته 

  حامدمظاهریان, مهندس (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • در اندیشه راهی نو 

  جباری, صداقت (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • ساخت و پرداخت «فضا و حالت» درهنر نمایش (تئاتر) 

  کرمانی, دکتر فرهاد ناظر زاده (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  1- پیش آشناییها عنصر «فضا وحالت»atmosphere and mood)) یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده «بیان تئاتری» (theatrical expression) است. ساخت و پرداخت «فضا و حالت» درهنرنمایش ازنمایشنامه آغاز می شود؛ زیرا نمایشنامه نه فقط عنصر ...

 • کارگردان تئاتر در جامعه و عصر حاضر 

  جبینی, امیر حسین (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  یک فروغ رخ ساقی است که درجام افتاد هدف از به رشته تحریر د رآوردن مطالبی چند پیرامون موقعیت کارگردان و ارائه روشی دیگر در خصوص آن ‘ نیاز جامعه تئاتری ایران به بررسی شیوه کارگردانی و نقش کارگردان در تئاتر است . شناخت و به ...

 • از آغاز تا پایان – از پایان تا آغاز 

  پدیدآور نامشخص (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)
  نظر به اهمیت ویژه ای که امرتحقیق د رنهادهای دانشگاهی دارد. این مجله بر آن است تا در هر شماره ضمن لیستی از پایان نامه های ارائه شده دانشجویان رشته های مختلف دانشکده هنرهای زیبا‘ اقدام به معرفی برخی از پایان نامه های برتر ...

 • اعطای نخستین دکترای افتخاری در رشته معماری دانشگاه تهران 

  نیا, استاد محمد کریم پیر (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • «معماری»رویاروی مرمت 

  ابوالقاسمی, دکتر لطیف (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • خاستگاه هنر انسانی وهنراسلامی 

  فدوی, سید محمد (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • جایگاه موسیقی ایران درجهان 

  فرهت, دکتر شاهین (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • نگاهی به نقد هنر 

  اوری, پل؛ آژند, دکتر یعقوب (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)

 • رئالیسم 

  کاخی, ابوالقاسم (پردیس هنرهای زیبا_دانشگاه تهران, 1995-03-21)