مرور دوره 26, شماره 84 بر اساس تاریخ انتشار

 • تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی 

  شول, عباس؛ مزروعی نصرآبادی, اسماعیل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  در مطالعات مختلفی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد مطالعه واقع شده است. با توجه به اهمیت بحث زنجیره‌تأمین، سؤال اصلی این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر با توجه به یادگیری ...

 • تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار 

  شیری, اردشیر؛ نصرالهی وسطی, سیمین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  رشد و توسعه جوامع به عملکرد کارآمد سازمانها و به تبع آن عملکرد کارآمد افراد شاغل در آنها وابسته است. با ورود به عصر جدید، کارکنان از منابع بسیار مهم سازمان محسوب می گردند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود آنها را در رأس امور ...

 • رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان 

  افجه, سیدعلی اکبر؛ علیزاده فر, زهرا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  برندکارفرما تصویری از سازمان بعنوان بهترین مکان برای کار،  با  هدف تاثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی به منظور جذب و حفظ کارکنانی با پتانسیل بالا می باشد. زمانی کارکنان جذب سازمان شده و در آن خواهند ماند که نگرش مثبتی نسبت ...

 • نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی 

  رحیم نیا, فریبرز؛ راهنما, سیده نرگس (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  امروزه با توجه به تلاطم های محیطی، سازمان ها، تلاش های گسترده ای را برای افزایش عملکرد بهینه کارکنان معطوف ساخته اند. رفتار شهروندی سازمانی از سوی سازمان ها به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهبود عملکرد فرد و سازمان شناخته شده ...

 • تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی 

  سپهوند, رضا؛ مغوئی نژاد, مهدیه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی  عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 150 نفرازکارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد می باشدکه با استفاده از جدول مورگان ...

 • رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی 

  کمال زاده, حسام الدین؛ لیاقت, فهیمه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)
  سکوت سازمانی و هویت سازمانی دو مفهوم چالش برانگیز برای سازمان ها محسوب می شود و هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان شهرداری بندرعباس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ...

 • سخن سردبیر 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2017-08-23)