مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae) 

  اربابی, مسعود؛ برادران, پروانه؛ قطب شریف, سید جواد؛ تاج بخش, محمدرضا؛ خسروشاهی, مهدی (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  عصاره و پودر مغز دانه چریش همراه با حلال های متانول 85 و اتانول 95 درصد علیه کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranycus urticae) (Acari : Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (25 + 50C , 40 + 10% RH) مود ارزیابی قرار گرفتند. ...

 • ارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم 

  فربود, فرزاد؛ سیدین اردبیلی, سید مهدی؛ سحری, محمد علی (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  به منظور ارزیابی وضعیت صنعت آرد و کیفیت آردهای گندم در کشور 10 کارخانه آرد در تهران و حومه انتخاب و از هر کدام دو نمونه آرد سبوس گرفته و نول تهیه شد و شش ویژگی رطوبت خاکستر حداکثر ویسکوزیته اندازه ی ذرات عدد فالینگ و عدد ...

 • تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت 

  حجتی, محمد؛ عزیزی, محمد حسین؛ احمدی ندوشن, منصور (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  میزان فعالیت آلفا آمیلازی آرد گندم از ویژگی های مهم آرد در تعیین کیفیت نان است. در این تحقیق، از شش کارخانه در شش استان متفاوت از نظر شرایط آب و هوایی آرد ستاره تهیه گردید و پنج ویژگی اسیدیته، رطوبت، خاکستر، گلوتن مربوط و ...

 • بررسی عملکرد مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری بارانی دوار در منطقه جوین خراسان 

  سهرابی, تیمور؛ امیدوار, مهدی (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  باتوجه به این که دستگاه آبیاری آبفشان دوار تا حدودی در داخل کشور ساخته می شود، لزوم تحقیق در مورد سازگاری این سیستم با شرایط اقلیمی ایران و بهینه نمودن کارایی سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق، چهار دستگاه ...

 • تاثیر ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی بر مراحل رویشی و زایشی و عملکرد دانه ارقام ذرت 

  اکبری, غلام علی؛ هاشمی دزفولی, سید ابوالحسن؛ مدرس ثانوی, سید علی محمد؛ فوقی, بهروز؛ حریری, ناهید (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  به منظور تعیین اثرات ویژگی های مرفوفیزیولوژیکی ارقام ذرت بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت آزمایش هایی طی سال های 1376 و 1377 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. طرح آماری مورد استفاده ...

 • اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان 

  زمانی, امید؛ دماوندی, علی؛ فروزش, پیمان (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 1375 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در روستای خاتون آباد اصفهان انجام شد. آزمایش به صور ...

 • مدلی برای برآورد هیدرولیک جریان در آبگذرهای پیچیده 

  مشعل, محمود؛ ج. بال, دیوید (دانشگاه تهران, 2002-03-21)
  آبگذرهای پیچیده دارای مقاطع متفاوتی در قسمت های مختلف طول خود می باشند. رفتار هیدرولیکی جریان را نمی توان با استفاده از روشهای آبگذر ساده تخمین زد زیرا تبدیل (تغییر در مقطع) می تواند باعث تغییر در موقعیت نقطه ی کنترل گردد. ...