دوره 10, شماره 26

 

ارسال های اخیر

 • فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه 

  همپارتیان, آناهید؛ خطاط, نسرین دخت (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  شعر فرانسیس پونژ جایگاهی متمایز در گسترة ادبیات فرانسه دارد. تصور این «شاعر اشیاء» از جهان محسوس‘ تفکر خلاق و نوآورش آن چنان استثنایی بو د که در چارچوب تنگ الگوی زیبایی شناختی یا فکری نمی گنجید. پونژ هیچگاه نخواست جهان را ...

 • تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو 

  محمدی, محمد جواد (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  برخلاف جریان غالب در شعر قرن نوزدهم که متأثر از فضای نامطلوب سیاسی- اجتماعی آن روزگار و سرخوردگی پی در پی نویسندگان‘ شدیداً درونگرا و گریزان از واقعیت های عصر خود بود‘ مجموعه اشعار مکافاتها با تعهدی کم نظیر در متن جامعه ...

 • تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی 

  صدرزاده, ماندانا؛ پزشکی, هما لسان (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  به نظر آدام زوسکی و دلماس زبان ها به دلیلی ساده واساسی همدیگر را تبیین می کنند: در واقع عملیات عمیق زبانی(مکانیزم های انتزاعی) بطور کلی واحدند. آنچه دستخوش تغییر می شود‘ نشانه های ظاهری این عملیات است. این نشانه ها در هر ...

 • درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا 

  علوی, فریده (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  بحران هویت و جستجوی خویشتن خویش موضوعی است که از قرن شانزدهم یعنی از دورانی که اومانیسم انسان را از ماهیت خویش آگاه ساخت‘ مورد توجه نویسندگان فرانسوی قرار گرفته است. مسئلة جستجوی هویت همواره با اسطورة "عصر طلایی" در هم ...

 • شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی 

  شاهوردیانی, ناهید (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  شخصیت تئاتر ابالدیا که در نگاه اول مضحک و سر گرم کننده به نظر می آید‘ اغلب از سرنوشت تلخی که خشونت و بی رحمی دنیای مدرن برای او رقم زده در هراس است. شخصیت های محوری نمایشنامه های او که عمدتاً مردان هستند‘ در اندیشة دگرگون ...

 • کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران 

  زاده, آذین حسین (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  اونوماستیک علمی است که بر اساس آن می توان به رابطة بین شیء و نامی که بر آن نهاده شده است یا‘ به دیگر تعبیر ‘ به رابطة میان دال و مدلول پرداخت‘ نامگذاری شخصیت ها و هنچنین پاره ای از مکان های داستان می تواند به موضوع این علم ...

 • نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: 

  اسفندی, اسفندیار (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  به طور زمان از رابطه تشابهی یا دیالکتیکی که با محیط خود برقرار می کند بهره می گیرد. کنش متقابل سازه های درون متنی به تدارک بعد صوری روایت منتهی می شود حال آن که در این فرآیند‘ این محیط و واقعیت محیط است که محتوای اثر را ...

 • اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) 

  شهپرراد, کتایون (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  رمان‘ از بدو پیدایش تا به امروز‘ اسطوره زدایی را به نحوی مداوم و مستمر تجربه کرده است . این تجربه که همواره با تخریب و در هم شکستن هنجارهای نوع ادبی رمان نیز همراه بوده است ‘ در حقیقت بازتابی است از بحرانی که جهان قهرمان ...

 • جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی 

  شومن, ارلت (دانشگاه تهران, 2005-10-23)
  استاد دانشکده ادبیات‘ هنر و علوم انسانی دانشگاه نیس سوفیا آنتیپلیس آنچه مسلم است هر رشته ای از علم یا ادبیات و هنر نیاز به روش ها و ابزار تحقیقاتی خاص خود دارد و به مدد این ابزار است که می توان به موقعیت رشته ای خاص و حتی ...