دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  نقی زاده, یاسمن؛ غفاری, سعید (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ...

 • اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش در بانک‌داری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ملت) 

  هوشمند, هانیه؛ افسر, امیر (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  هدف: تغییرات سریع در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، سازمان‌ها را بر آن داشته تا جهت دست‌یابی به اهداف خود و حفظ بقایشان در جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش موفق گام نهند، اما درصورتی‌که فرهنگ سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش ...

 • مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و جهان 

  حیدری, غلامرضا؛ قنادی نژاد, فرزانه؛ چینی پرداز, رحیم (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت مقالات و پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی به منظور دستیابی به اولویت‌های پژوهش است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. در مجموع 77 مقاله و 16 پایان‌نامه ...

 • نشریات جعلی را بشناسیم 

  صراف زاده, مریم (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  نشریات جعلی یا چپاولگر ، یکی از چالش های ارتباط علمی در دنیای امروز شده اند. این نشریات وجهه علمی نداشته و فقط به هدف کسب سود مالی منتشر می شوند. نشریات جعلی که خود را جزو نشریات دسترسی آزاد معرفی می کنند، فرایند داوری ...

 • بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهر دَیِر در فاصله زمانی تابستان 1395 

  اسدنیا, ابوالفضل؛ موحدیان, قاسم؛ خوشکنار, مریم (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهرستان دَیِر استان بوشهر است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون متغیرها از از آزمون‌های تی تک ...

 • سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال 

  غلامی, طاهره؛ باقریان, نجمه؛ خالقی, نرگس (دانشگاه قم, 2017-11-22)
  هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...