اثر مواجهه با بیس فنل آ بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های استروئیدی جنسی در جنس نر ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)

Effect of bisphenol A exposure on plasma sex steroid hormone levels in male Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)

Text

(2013-06-22)
پلاستیک‌های پلی کربناته، رزین‌های اپوکسی و بسیاری از تولیدات صنعتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف: برای نشان دادن اثر ‌BPA‌ بر تغییرات هورمون‌های استروئیدی در معرض این ماده قرار داده شد. روش کار: ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ به صورت تزریق درون صفاقی، غلظت‌های mg/g10، 50، 100 و 150 بر هفته از ماده بیس فنل آ حل شده در روغن نارگیل را در دو هفته دریافت نمودند. نمونه‌های پلاسما در روزهای 0، 7 و 14 تهیه شد. سطوح هورمون‌های استروئیدی پلاسما (تستوسترون و 17بتا–استرادیول) به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. نتایج: سطوح پلاسمایی هورمون 17بتا–استرادیول ماهیان تیمار شده با ‌BPA‌ در یک رفتار وابسته به غلظت، پس از 7 و 14 روز از در معرض‌گذاری افزایش معنی‌داری پیدا کرد (05/0.)p< سطوح تستوسترون پلاسما در پاسخ به غلظت‌های مختلف ‌BPA‌ کاهش یافت. البته این کاهش سطوح تستوسترون، از لحاظ آماری تنها در غلظت‌های mg/g100 و 150 از ‌BPA‌ معنی دار بود ‌(05/0.)p< نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌مواجهه کوتاه مدت ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ با بیس فنل آ می‌تواند اثرات مخرب در سیستم تولیدمثلی ایجاد کند.
BACKGROUND: Bisphenol A (BPA), an industrially chemical compound, is abundantly used as a primary raw material for production of polycarbonate plastics, epoxy resins and many industrial productions. OBJECTIVES: To show the effect of BPA on plasma steroid hormone variations, male Yellowfin Seabream were subjected to this compound. METHODS: Fish were intraperitonealy injected by dissolved BPA in coconut oil (10, 50, 100 and 150 µg/g-1 week-1) of over 2weeks. Plasma samples were collected on days 0, 7 and 14. Plasma levels of steroid hormones (testosterone and 17b-estradiol) were determined by radioimmunoassay. RESULTS: Plasma levels of 17b-estradiol hormone in BPA treated fish was significantly increased in a dose dependent manner, after 7 and 14 days of exposure (p
مجموعه‌ها: