دوره 5, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • احساس مذهبی در عصر حاضر متن سخنرانی امیل دورکیم 

  شریعتی, سارا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی ست. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی(sacre)و امر دنیوی(profane) به عنوان فصل مشترک ...

 • تمایز جنسی روستاییان در کار،فراغت،فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی 

  معیدفر, سعید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  این مقاله در صدد است با توجه به داده های آماری یکی از طرحهای ملی ابتدا وضعیت فعالیت،تحصیل،فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در روستاهای ایران را توضیح داده و سپس با ارجاع به نظریه های فمینیستی تحلیلی از نابرابری و یا تمایز ...

 • واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران 

  توسلی, غلام عباس؛ نجاتی حسینی, سید محمود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است.هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازوکارهای شکل دهنده شهروندی است.همچنین شکل بندی ...

 • موانع کارآفرینی زنان،بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفریای زنان در ایران 

  جواهری, فاطمه؛ قضاتی, سرور (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  طی سالهای اخیر میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی،در زمینه مسائل و محدودیتهای اشتغال زنان،به رشته تحریر درآمده است.از طرف دیگر،اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد ...

 • تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی 

  چلبی, مسعود؛ امیر کافی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  تحقیق حاضر با تاکید بر عنصر رابطه ای به مطالعه انزوای اجتماعی می پردازد و علل و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن با 734 نفر از شهروندان تهران و کرمان بین سنین 20 تا 70 سال مصاحبه ...

 • زنان و نهادهای مدنی مسائل،موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران 

  عبداللهی, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور ...

 • اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس 

  آزاد ارمکی, تقی؛ کمالی, افسانه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است.نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در نزد اقشار مختلف ...

 • زنان و باز تعریف هویت اجتماعی 

  ساروخانی, باقر؛ رفعت جاه, مریم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-06-21)
  در دهه های اخیر،در اثر گسترش  نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان،تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و اگاهی های زنان شده است.افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت ...