دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • گفتمان"گفتگو" در اسلام 

  باقی, عمادالدین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  نقطه عظیمت الین مقاله تمایزگذاری میان گفتمان و گفتگو است.گفتگو جنبه بین الاثنینی و گفتمان ویژگی پارادایمی دارد و بیانگر الگو و منطق گفتگو ایت.گفتمان صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله سروکار ندارد.بلکه فراتر از آن ...

 • دموکراسی گفتو گویی با اشاره ای به ایران 

  جلایی پور, حمیدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  گفته می شود در محافل اکادمیک پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن مانند دموکراسی،را در معرض باز اندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد.ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز نظریه پرداز این ...

 • گفتگو :از مفهوم زبانی تا معنای جهانی 

  خانیکی, هادی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  موضوع این مقاله بررسی سیر تحول مفهومی"گفتگو"و "گفتگوی میان تمدن ها" است.مشترکات لفظی و پیشینه تاریخی این دو مقوله مانع از آن نمی شود که الزام ها و اقتضاهایی که موجب طرح جدید آنها در سطوح مختلف علمی و اجتماعی شده است،مورد ...

 • مقایسه ای تاریخی در تحول عقل گرایی و انسان گرایی در شرق و غرب 

  ارشاد, فرهنگ (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  مقاله حاضر مطالعه ای در زمینه جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی فرهنگی است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه دو روزه تحول فرهنگی در شرق و غرب است که به فاصله زمانی حدود هفت قرن از یکدیگر روی داده اند.در شرق در سده سوم و چهارم ...

 • دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدنها 

  نوری نیا, حسین؛ عبدی, عباس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  ایده گفت و گوی تمدنها با توجه به اینکه به عنوان یک اصطلاح و مفهوم در افکار عمومی مسبوق به سابقه نبوده است،اهتمام بیشتری را از سوی روزنامه نگاران می طلبد.اما نکته مهم و اساسی اینجاست که روزنامه نگاران از این ایده چه تصوری ...

 • انسان شناسی گفت و گو:پویایی ممنوعیتها و تعلق ها در حوزه مبادله 

  فکوهی, ناصر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  در تحلیل انسان شناختی  گفت و گو را میتوان نوعی"مبادله"به حساب آورد که طرفین ان با حضور فیزیکی و ذهنی در حوزه های ویژه(حوزه تبادل)وارد کنش متقابل با یکدیگر می شوند.حوزه تبادل خود در میدانی تعاملی از دو حوزه دیگر قرار می ...

 • گفت و گوهای پیش الگویی در جامعه شناسی ایران 

  قانعی راد, محمد امین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  گفت و گو در صورتهای مختلف خود اعم از محاوره و مکالمات عادی تا بحث ها،جدالها و مذاکرات فکری در دنیای علم نقش اساسی دارد،به طوری که دنیای دانش را می توان همچون یک فضای مکالمه و گفت و گو توصیف کرد.این مقاله با کاربرد شاخص ...

 • تکوین حوزه عمومی و گفت و گی عقلانی بررسی موردی چند تشکل دانشجویی 

  آزاد مکی, تقی؛ امامی, یحیی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جز اساسی جامعه مدنی است.حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در ان به بحث و گفت و گی عقلانی درباره مسایل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند.دسترسی ...

 • گفت وگو چیست و چرا این شماره به موضوع گفتگوی تمدن ها اختصاص یافته است؟ 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2004-03-20)
  گفت و گو نوعی تعامل فرهنگی بین کنشگران فردی و جمعی است.موضوع گفتگو هر انچه که باشد(فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و زیست محیطی)هدفش یکی است و ان دستیابی به وفاقی تفاهمی با روشی اقناعی و مبتنی بر خرد جمعی انتقادی استوبنابراین ...