دوره 7, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • همتراز خوانی در مجلات علمی(مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران) 

  میرزایی, سید آیت الله؛ ایوبی اردکان, محمد؛ قاراخانی, معصومه؛ شیخ شعاعی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  "بخشی از بلوغ محقق شدن درک این نکته ایت که هیچ دست نوشته ای هرگز کامل نیست" (اشتراوس و کوربین،1385)   همتراز خوانی ارزیابی انتقادی و سازنده از دست نوشته های ارائه شده به مجلات است که توسط افراد متخصص و همتراز با نویسنده ...

 • هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران 

  عبداللهی, محمد؛ حسین بر, محمد عثمان (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  دموکراسی و هویت جمعی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصرند.در ایران هم بحث درباره این موضوع ها همزمان با جنبش مشروطه آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است.با توجه به چند قومی بودن جامعه ایران و تحولات جهانی ...

 • تفاوتهای بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران 

  عباسی شوازی, محمد جلال؛ ترابی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  پایداری نسبی ازدواج خویشاوندی در دهه های پیشین لزوم مطالعه ویژگی ها و روند تغییرات این الگوی رایج ازدواج در ایران را آشکار می سازد.مقاله حاضر با استفاغده از تحلیل ثانویه داده های"طرح آمار گیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی ...

 • بررسی سطح دینداری و گرایش های دینی دانشجویان مطالعه موردی:دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

  توسلی, غلامعباس؛ مرشدی, ابوالفضل (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  این مقاله مبتنی است بر چارچوب نظری پیتر برگر که از نظر سازه گرایی اجتماعی بع تبیین وضعیت دینداری و گرایش های دینی در جوامع در حال گذار می پردازد.با توسعه نهادهای مدرن در جوامع در حال توسعه نه تنها نسبت نهاد دین با دیگر ...

 • بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت(در میان کاربران کافی نت های تهران) 

  محسنی, منوچهر؛ دوران, بهزاد؛ سهرابی, محمد هادی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  در پژوهش جاری اثرات استفاده از اینترنت بر کابران اینترنت در کافی نت های تهران مورد بررسی قرار گرفته است.نظریه شبکه به عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است.فرضیات پژوهش شامل تاثیر ...

 • اهمیت و منطق مدلهای چند سطحی در تحقیقات اجتماعی 

  امیر کافی, مهدی (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)
  داده های مورد بررسی در علوم اجتماعی و خصوصا در جامعه شناسی اغلب دارای ساخت سلسله مراتبی هستند.در طول دو دهه گذشته،تلاش زیادی از سوی محققان به منظور ایحاد روش های آماری مناسب برای تحلیل این نوع داده ها صورت گرفته است.در ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2006-12-22)